شناسه : 159559458
دوشنبه 28 مهرماه 99:

تشدید برخوردها به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و پلمپ دفتر اسناد رسمی به علت تخلفات بهداشتی
آدرس کوتاه :