شناسه : 702884

تجديدعهدمردم انقلابي يزدبا آرمانهاي انقلاب در22بهمن57


دريوم الله 22بهمن ماه مردم متدين وشهيدپروريزدبا حضوورگسترده خوددرراهپيمايي ازمسيرميدان آزادي تاميدان امير چخماق پيروزي سي ساله انقلاب اسلامي راجشن گرفتندسپس آقاي فلاح زاده استانداربسيجي دراين تجمع پرشوربه ايرادسخن پرداخت

دريوم الله 22بهمن ماه مردم متدين وشهيدپروريزدبا حضوورگسترده خوددرراهپيمايي ازمسيرميدان آزادي تاميدان امير چخماق پيروزي سي ساله انقلاب اسلامي راجشن
گرفتندسپس آقاي فلاح زاده استانداربسيجي دراين تجمع پرشوربه ايرادسخن پرداخت
آدرس کوتاه :