شناسه : 699742

به همت اموربانون فرمانداري يزد،كارگاه آموزشي ازدواج برگزارشد.


به مناسبت روزازدواج ،كارگاه آموزشي ازدواج ازسوي اموربانوان فرمانداري يزددرمحل حوزه بسيج چهارعصمتيه يزد برگزارشدددراين كارگاه آموزشي كه 60نفر ازبانوان جوان عضوگردان الزهراي يزد شركت داشتند؛،خانم آبياركارشناس مسايل خانواده با بيان مفهوم ازدواج ازديدگاه اسلام به تشريح روش تدوين وملاك ها ومهارت هاي تعيين ملاكهاي انتخاب همسرپرداخت، ودرپايان به پرسش هاي بانوان درخصوص ازدواج پاسخ گفت .

به مناسبت روزازدواج ،كارگاه آموزشي ازدواج ازسوي اموربانوان فرمانداري يزددرمحل حوزه بسيج چهارعصمتيه يزد برگزارشدددراين كارگاه آموزشي كه 60نفر ازبانوان جوان عضوگردان الزهراي يزد شركت داشتند؛،خانم آبياركارشناس مسايل خانواده با بيان مفهوم ازدواج ازديدگاه اسلام به تشريح روش تدوين وملاك ها ومهارت هاي تعيين ملاكهاي انتخاب همسرپرداخت، ودرپايان به پرسش هاي بانوان درخصوص ازدواج پاسخ گفت .

آدرس کوتاه :