شناسه : 44876895
فرماندار یزد:

بهره مندی از مشارکت مردم و صاحب نظران برای ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت از اهداف مدارس هیأت امنایی است


فرماندار یزد در دومین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد گفت: یکی از اهداف مهم تأسیس مدارس هیأت امنایی استفاده از خردجمعی و دیدگاه صاحبنظران و مشارکت مردم برای ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، دومین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد با حضور فرماندار، معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان و سایر اعضاء در محل مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد تشکیل شد.

" محمود شاکری شمسی " در این جلسه اظهار داشت: خوشبختانه با حضور کارشناسان و صاحب نظران امر تعلیم و تربیت از سال گذشته تا کنون در جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان، تصمیمات این شورا با یک خرد جمعی مصوب و اجرایی می شود.

فرماندار یزد در ادامه با توجه به دستور کار جلسه مبنی بر تعیین نرخ مدارس هیأت امنایی شهرستان یزد افزود: مدارسی که به شیوه هیأت امنایی اداره می شود در واقع همان مدارس دولتی هستند که با جلب مشارکت مردم مدیریت می شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از اهداف مهم تأسیس مدارس هیأت امنایی استفاده از خردجمعی و دیدگاه صاحبنظران و مشارکت مردم برای ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت است اظهار داشت: حضور کارشناسان، اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، خیرین و ... در کنار کادر مدیریتی و آموزشی مدارس زمینه ای بهتری را برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت فراهم می آورد.

وی بر توجه به امر نظارت و بازرسی مستمر از مدارس هیأت امنایی تأکید کرد و خاطرنشان نمود: نظارت و بازرسی یکی از ابزارهای مدیریتی است که می توان با به کارگرفتن آن از بروز هر گونه انحرافی جلوگیری نمود.

" شاکری شمسی " اضافه کرد: باید با برنامه ریزی مناسب مردم تفاوت بین مدارس هیأت امنایی با سایر مدارس را احساس نمایند.

فرماندار یزد در پایان گفت: گزارش کارشناسان مرتبط مبنی بر حضور فعال خانواده ها و صاحب نظران در این روش مدیریتی جدید، بیانگر کارآیی واثربخشی مدارس هیأت امنایی است.

در این جلسه در خصوص افزایش 15 الی 20 درصدی نرخ مدارس هیأت امنایی شهرستان یزد با توجه به مقاطع تحصیلی بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری شد.


آدرس کوتاه :