شناسه : 159859257

برگزاری سومین جلسه کارگروه آرد ونان شهرستان یزد باحضور سیدعلی حسینی منش معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری واعضای کارگروه بصورت ویدئو کنفرانس در محل فرمانداری یزد
آدرس کوتاه :