شناسه : 159058251

برگزاری جلسه کمیته کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان


باریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد وحضور اعضا، جلسه کمیته کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در محل فرمانداری یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،در ابتدای این جلسه اجرای مصوبات صورتجلسات قبل بررسی ومسئولین ذیربط گزارشات خود را ارائه نمودند ودرادامه بخشداران ومدیران شهرداری های مناطق شهرستان در خصوص هزینه های کنترل سگهای بلاصاحب نظرات خود را اعلام ودرپایان پس از بحث وتبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :