شناسه : 159342998

برگزاری تشکیل کانون ساماندهی اتباع در بخش ضایعات فروشی ها


به ریاست معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری یزدومسئولین مربوطه جلسه تشکیل کانون ساماندهی اتباع در بخش ضایعات فروشی ها برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛  این جلسه به منظورتشکیل کانون  ساماندهی اتباع خارجی در بخش ضایعات فروشی ها برگزاروپس از بحث و تبادل نظر  مصوبات  لازم اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :