شناسه : 701834

برگزاري مراسم تجليل ازهمكاران بازنشسته فرمانداري


با حضور خانواده هاي محترم كاركنان فرمانداري ،فرماندارومعاونين محترم مراسم جشني   به مناسبت عيدسعيدغدير خم كه در محل سالن مدرسه استعدادهاي درخشان   برگزارشد   از شش نفر همكاران بازنشسته كه درطي سي سال تلاش وكوشش بي وقفه درفرمانداري يزدايفاي نقش نموده بودندتجليل به عمل آمده وجوايزي نيز تقديم آنان گرديد .

با حضور خانواده هاي محترم كاركنان فرمانداري ،فرماندارومعاونين محترم مراسم جشني  به مناسبت عيدسعيدغدير خم كه در محل سالن مدرسه استعدادهاي درخشان  برگزارشد  از شش نفر همكاران بازنشسته كه درطي سي سال تلاش وكوشش بي وقفه درفرمانداري يزدايفاي نقش نموده بودندتجليل به عمل آمده وجوايزي نيز تقديم آنان گرديد .

آدرس کوتاه :