شناسه : 701844

برگزاري جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان با حضورآقاي مهندس اوليانماينده محترم مردم يزد


جلسه كميته برنامه ريزي درسالن دبيران فرمانداربرگزارگرديددراين نشست  كه آقاي مهندس اوليانماينده محترم شهرستان حضور داشت اعضاي جلسه درمورد عملكرد سازمان خودبياناتي را ايرادكردند .

جلسه كميته برنامه ريزي درسالن دبيران فرمانداربرگزارگرديددراين نشست  كه آقاي مهندس اوليانماينده محترم شهرستان حضور داشت اعضاي جلسه درمورد عملكرد سازمان خودبياناتي را ايرادكردند
.
آدرس کوتاه :