طي حكمي از سوي استاندار يزد؛

بخشدار زارچ منصوب شد

سید محمد میرمحمدی استاندار یزد طی حکمی اميرصادقي مقدم را به عنوان بخشدار زارچ منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، سید محمد میرمحمدی در بخشي از اين حكم آورده است: در اجراي تبصره ذيل ماده 6 مصوبه شماره 12/602 مورخ 1377/7/30 شورايعالي اداري و باعنايت به تفويض اختيار شماره 142024 مورخ 1392/12/06 وزير محترم كشور، جنابعالي را بعنوان بخشدار زارچ از توابع شهرستان يزد منصوب مي نمايم.

اميداست با توكل به خداوند متعال و در چارچوب وظايف مصوب در راستاي تحقق اهداف و آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و اجراي سياستها و برنامه هاي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.

سوابق تحصيلي:
ليسانس فقه و حقوق اسلامي
سوابق اجرايي:
كارشناس دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري

سرپرست بخشداري زارچ

دبير ستاد انتخابات شهرستان يزد به مدت 3 دوره

دبير كميته انطباق شهرستان يزد به مدت 7 سال

دبير هيأت حل اختلاف شهرستان يزد به مدت 6 سال

كارشناس مسئول امور سياسي و انتظامي

رئيس اداره سياسي و اجتماعي فرمانداري يزد