شناسه : 159510777

بازدید مسئولین فرمانداری یزداز بانکها و ادارات شهرستان به منظور نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی
آدرس کوتاه :