شناسه : 159540038
چهارشنبه 99/7/23

بازدید مسئولین فرمانداری وشبکه بهداشت یزد از ادارات ودستگاههای اجرایی شهرستان به منظوربررسی رعایت پروتکل های بهداشتی وطرح فاصله گذاری اجتماعی
آدرس کوتاه :