شناسه : 159467837

بازدید فرمانداران استان یزد از پروژه کارخانه گندله سازی سه چاهون بافق
آدرس کوتاه :