شناسه : 159138222

بازدید سید محمد رستگاری فرماندار یزد با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ،مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو و مدیر شهرداری منطقه دویزد از هنرستان ذکایی و بررسی مسائل ومشکلات عمرانی آن واحد آموزشی
آدرس کوتاه :