شناسه : 162283665

بازدید " سید محمد رستگاری" فرماندار یزد از روند آماده سازی سالن توزیع صندوق های اخذ رای انتخابات به شعب دربخشداری مرکزی یزد
آدرس کوتاه :