شناسه : 157655542

بازدید سید محمد رستگاری فرماندار یزد از جشنواره غذای محلی ایران زمین درمکان دانشگاه میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی یزد
آدرس کوتاه :