شناسه : 160079006

بازدید سر زده فرمانداریزد از نانوایی ها


فرماندار یزد و هیات همراه صبح امروز طی بازدیدی سرزده از چند نانوایی ، از نزدیک وضعیت نانوایی های سطح شهر از جمله چگونگی پخت نان، ساعات پخت، رعایت دستوالعمل های بهداشتی و کیفیت آرد و نان نانوایی ها را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، صبح امروز سه  شنبه  هفتم بهمن ماه در جریان این بازدید ها، کیفیت، کمیت، رعایت بهداشت فردی ، نوع برخورد فروشندگان با مردم، وزن چانه های هر قرص نان با توجه به نوع نان، توسط فرماندار در محل مورد بررسی قرار گرفت.
"سید محمد رستگاری  "فرماندار یزدطی  این بازدید بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه پخت، عرضه نان مناسب و بهداشت نانوایی ها از سوی دستگاه های ذی ربط تاکید کرد و گفت: بایستی بصورت مستمر بر چگونگی ارائه خدمات توسط نانوایی ها در شهرستان از طرف دستگاههای ذیربط نظارت شود.
گفتنی است در این بازدیدها بازرسین اداره صنعت ، معدن و تجارت ، نمایندگان شبکه بهداشت ، اتحادیه نانوایی ها و تعزیرات حکومتی شهرستان حضور داشتند.


آدرس کوتاه :