شناسه : 158136428

بازدید ریاست هیات بازرسی انتخابات شهرستان یزد از ستاد انتخاباتی


شهردارو رییس هیات بازرسی انتخاب شهرستان یزد از محل ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای یزد،اشکذرو بخش ندوشن بازدید کرد .

شهردارو رییس هیات بازرسی  انتخاب شهرستان یزد از محل ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای یزد،اشکذرو بخش ندوشن بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد جمال الدین عزیزی شهردار یزد و ریاست هیات بازرسی انتخابات شهرستان یزد دردومین روزثبت نام داوطلبان در ستاد انتخابات یزد حضور یافت و ضمن بازدید و بررسی نحوه ثبت نام داوطلبان گفت: خوشبختانه هیات بازرسی انتخابات بر اساس قانون در یزد تشکیل شده است و وظایف محوله به خوبی در حال انجام است .

 


آدرس کوتاه :