شناسه : 153458610
دربازدید نوروزی :

بازدیدفرمانداریزداز باغ جهانی دولت آباد


دردومین روز سال جدید" سید محمد رستگاری "فرماندار یزد ،"فخرالسادات خامسی هامانه "مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد،"فاطمه دانش" مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد در بازدید نوروزی ازباغ جهانی دولت آباد بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزددردومین روز سال جدید" سید محمد رستگاری "فرماندار یزد ،"فخرالسادات خامسی هامانه "مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد،"فاطمه دانش" مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد در بازدید نوروزی  ازباغ جهانی دولت آباد بازدید کردند.


آدرس کوتاه :