بازديد فرماندار يزد از چند اقامتگاه بوم گردي

فرماندار يزد از اقامتگاه بوم گردي نارنجستان و عمارت بانو با مديريت بانوان كارآفرين و توانمند يزدي بازديد كرد.

فرماندار يزد از اقامتگاه بوم گردي نارنجستان و عمارت بانو با مديريت بانوان كارآفرين و توانمند يزدي بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد:"سيدمحمد رستگاري  "فرماندار يزد با همراهي معاون برنامه ريزي وتوسعه و كارشناس امور بانوان فرمانداري ورييس اداره ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان يزدازبوم گردي نارنجستان و عمارت بانو با مديريت بانوان كارآفرين و توانمند يزدي بازديد كرد.