شناسه : 67366477

بازديد فرماندار يزد از نمايشگاه " دستان كوچك، انديشه هاي بزرگ "


فرماندار يزد به همراه مدير آموزش و پرورش ناحيه 2 يزد از نمايشگاه " دستان كوچك، انديشه هاي بزرگ " كه در دبستان سليميان برگزار شده بود، بازديد نمود.


آدرس کوتاه :