شناسه : 5004754

بازديد فرماندار يزد از مدارس آموزش و پرورش ناحيه 2


محمود شاكري شمسي فرماندار از چند مدرسه ناحيه 2 يزد بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، محمود شاكري شمسي فرماندار باتفاق بخشدار مركزي ، رئيس شوراي اسلامي و شهردار شهر حميديا و مدير آموزش و پرورش ناحيه 2 يزد از دبستانهاي زمردي و خواجه رضايي و دبيرستان شهيد دهقان بازديد و از نزديك در جريان مسائل و مشكلات آنها قرار گرفت.

در اين بازديد ها تصميماتي در زمينه مرمت ، بازسازي و توسعه اماكن آموزشي مذكور اتخاذ گرديد.آدرس کوتاه :