شناسه : 702114

بازديد فرماندار از نمايشگاه دستهاي كوچك ،انديشه هاي بزرگ دبستان نوربخش


فرماندار شهرستان يزد ورئيس آموزش و پرورش ناحيه 2 از نمايشگاه دستهاي كوچك انديشه اي بزرگ دبستان دخترانه نوربخش بازديد نمودند.در اين بازديد فرماندار با حضور در كليه غرفه ها از  نزديك با كار دانش آموزان اشنا گرديد و به تعدادي از آنها جوائزي اهدا نمود..                                                                                                                 

فرماندار شهرستان يزد ورئيس آموزش و پرورش ناحيه 2 از نمايشگاه دستهاي كوچك انديشه اي بزرگ دبستان دخترانه نوربخش بازديد نمودند.در اين بازديد فرماندار با حضور در كليه غرفه ها از  نزديك با كار دانش آموزان اشنا گرديد و به تعدادي از آنها جوائزي اهدا نمود..

 

            

                                                                                            

    

آدرس کوتاه :