شناسه : 694605

بازديد فرماندار از محل احداث نمايشگاههاي بين المللي تجاري استان يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

ساعت 8 صبح مورخ 17/3/89 آقاي سيفي فرماندار به اتفاق بخشدار مركزي – صلواتي مديريت نمايشگاه از محل نمايشگاه ، بازديد بعمل آمد.
صلواتي دراين بازديد درخصوص روند احداث پروژه وميزان پيشرفت آن توضيحاتي ارائه نمودند.
سيفي فرماندار يزد ضمن باارزش دانستن اين اقدام تعامل همه دستگاههاي ذيربط را خواستارشد.

                                                           

 

 

 

آدرس کوتاه :