شناسه : 82956078

بازديد فرمانداريزد از فعاليت ميداني ماموران سرشماري شهرستان


فرماندار يزد و مدير اجراي سرشماري از فعاليت ماموران سرشماري بازديد كرد و در جريان آخرين وضعيت فعاليت هاي ميداني مامورين سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرهاي يزد، شاهديه و زارچ قرار گرفت و با اهداي هديه اي از آنان تقدير كرد.


آدرس کوتاه :