شناسه : 63477284

بازديد رئيس هيأت نظارت استان از ستاد انتخابات شهرستان يزد


رئيس هيأت نظارت استان به همراه اعضاي هيأت نظارت شهرستان امروز چهارشنبه دوم دي ماه از ستاد انتخابات شهرستان يزد بازديد نمود.


آدرس کوتاه :