شناسه : 154140520

بازديد رييس اداره فني و امور عمراني فرمانداري يزد ازنحوه فعاليت اصناف شهرستان


رييس اداره فني و امور عمراني فرمانداري يزدازنحوه فعاليت برخي ازاصناف شهرستان درماه مبارك رمضان بازديدكرد .

 رييس اداره فني و امور عمراني فرمانداري يزدازنحوه فعاليت برخي ازاصناف  شهرستان درماه مبارك رمضان  بازديدكرد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد:محسن دهقان رييس اداره فني و امور عمراني فرمانداري يزد به منظور رعایت حرمت ماه مبارك رمضان ازنحوه فعاليت برخي ازاصناف شهرستان در اين ماه مبارك بازديدكرد .

 


آدرس کوتاه :