شناسه : 153839115

بازديدفرماندار يزداز روستاي شحنه -گزارش تصويري


فرماندار به اتفاق بخشدار مرکزی يزد از روستای شحنه بازديد كردند.

 فرماندار به اتفاق بخشدار مرکزی يزد از روستای شحنه بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ،"سيد محمد رستگاري" فرماندار يزد به اتفاق محمد حسين پاكدل بخشدار مركزي از روستاي شحنه بازديد و با مردم منطقه ديداروگفتگو كردند .


آدرس کوتاه :