شناسه : 698232

بازديدفرماندارازمدارس ناحيه دو آموزش وپرورش


آقاي عظيمي نيا فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد به اتفاق آقاي مصطفي رضائيان رئيس آموزش و پرورش ناحيه دو شهرستان يزد و هيئت همراه از مدارس مقاطع مختلف تحصيلي بازديد كردند در اين بازديد كه هر 15 روز يكبار روزهاي شنبه انجام مي‌گيرد از مدارس راهنمائي پسرانه شهداي فهرج و راهنمائي نسيبه و همچنين مدرسه دبستان دختران و پسرانه شهيد خواجه رضائي شهرستان يزد مورد بازديد قرار داده و پس از بررسي مشكلات مدارس توسط مدير ومعاونين مبلغ 100000000ريال اعتبار تخصيص داده شد كه مقرر شد عمليات و راه‌اندزي سيستم شوفاژ مدارس و همچنين تعميرات و غيره انجام گيرد./د

 

آقاي عظيمي نيا فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد به اتفاق آقاي مصطفي رضائيان رئيس آموزش و پرورش ناحيه دو شهرستان يزد و هيئت همراه از مدارس مقاطع مختلف تحصيلي بازديد كردند در اين بازديد كه هر 15 روز يكبار روزهاي شنبه انجام مي‌گيرد از مدارس راهنمائي پسرانه شهداي فهرج و راهنمائي نسيبه و همچنين مدرسه دبستان دختران و پسرانه شهيد خواجه رضائي شهرستان يزد مورد بازديد قرار  داده و پس از بررسي مشكلات مدارس توسط مدير ومعاونين مبلغ 100000000ريال اعتبار تخصيص داده شد كه مقرر شد عمليات و راه‌اندزي سيستم شوفاژ مدارس و همچنين تعميرات و غيره انجام گيرد./د

 

 

آدرس کوتاه :