شناسه : 699412

باران پاييزي كام خشكيده كوير را پس چند سال سيراب كرد


بارش اولين باران پائيزي پس ازچند سال دل مردم كوير نشين را شاد ومسرورساخت اين بارندگي شديد كه از ساعت 24شب گذشته شروع شد تاكنون   ادامه دارد به همين سبب اكثر معابر دچار آب گرفتگي گرديده كه توسط ستادحوادث غيرمترقبه استان وعوامل شهرداري آتش نشاني وهلال احمر درحال بازگشايي مي باشد . 

بارش اولين باران پائيزي پس ازچند سال دل مردم كوير نشين را شاد ومسرورساخت اين بارندگي شديد كه از ساعت 24شب گذشته شروع شد تاكنون  ادامه دارد به همين سبب اكثر معابر دچار آب گرفتگي گرديده كه توسط ستادحوادث غيرمترقبه استان وعوامل شهرداري آتش نشاني وهلال احمر درحال بازگشايي مي باشد

آدرس کوتاه :