شناسه : 700984

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر یزد


صحت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه شهر یزد مورد تأیید نهایی و قطعی هیأت نظارت استان رسید.

 

                                                             شماره:864479- ش

                                                             تاریخ :27/04/1392

بسمه تعالی

فرم شماره 41

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات

پیرو آگهی قبلی و با توجه به اینکه صحت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه شهر یزد تابع بخش مرکزی شهرستان یزد به تأیید نهایی و قطعی هیأت نظارت رسیده است ، بدینوسیله اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

الف- اعضای اصلی

1- آقاي آقاي مرتضي شايق نام پدر ميرزا علي داراي 32643 رأي

2- خانم حميده وزيري نام پدر سيد محمد حسين داراي 23191رأی

3- آقاي محمد فقيه خراساني نام پدر حسين داراي20866 رأي

 4- آقاي اميرحسين رادمنش نام پدر حسن داراي   20295 رأي

5- آقاي سپنتا نيك نام نام پدر ارشام داراي 20189 رأي

6- خانم عزت يادگار نام پدر يدا... داراي 18767 رأي

7-آقاي عباس زارع گاريزي نام پدر غلامرضا داراي 17960 رأي

8- آقاي سيدمحمدرضا مدرسي مصلي نام پدر سيد محمد صادق داراي 17280رأي

9- آقاي وحيدرضا خباززاده يزدي نام پدر آقاي مرتضي داراي  16613 رأي

10- خانم مليحه اميني اصيل نام پدر حسين داراي 15370 رأي

11- آقاي مهدي كاشفي زاده نام پدر محمد داراي 14897رأي

12- آقاي حميدرضا مطهريان نام پدر محمد رضا داراي 14785 رأي

13- آقاي سيدمحمدعلي پاكنژاد نام پدر سيد رضا داراي  14666 رأي

ب- اعضای علی البدل

1- خانم اعظم گلابگيريان نام پدر محمد داراي 14317 رأي

2- آقاي سيدعلي محمد مير حسيني نام پدر سيد يحيي داراي 13920 رأي

3- آقاي حسين بري ابرقوئي نام پدر علي داراي  13717 رأي

4- آقاي محمدرضا حق شناسي نام پدر عباس داراي  12678 رأي

5- آقاي احمد نيكوكاران نام پدر ميرزا علي داراي 12524 رأي

6- آقاي ياسر موحدين نام پدر محمد حسين داراي 12014 رأي

                                                                                            عزیزا...سیفی                                                        

                                                                                                    فرماندار و رئیس هیأت اجرایی شهرستان یزد

 

                                                                                                                                  

آدرس کوتاه :