شناسه : 700964

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدیه


صحت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه شهر شاهدیه مورد تأیید نهایی و قطعی هیأت نظارت استان رسید.

                                                                                                                                     شماره : 843447- ش

                                                                                                                                     تاریخ:15/4/1392

بسمه تعالی

فرم شماره 41

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات

پیرو آگهی قبلی و با توجه به اینکه صحت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه شهر شاهدیه تابع بخش مرکزی شهرستان یزد به تأیید نهایی و قطعی هیأت نظارت رسیده است ، بدینوسیله اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

الف- اعضای اصلی

1. آقاي محمد رضا سلطاني نام پدر محمد جلال داراي 2385 رأي

2. آقاي حسين سلطاني نام پدر محمد علي داراي 2355 رأي

3. آقاي علي محمد سلطاني گردفرامرزي نام پدر جواد داراي 2304 رأي

4. آْقاي سيد محمد ميرجليلي نام پدر سيد علي اصغر داراي 1774 رأي

5. آقاي عباسعلي ميرجليلي نام پدر علي داراي 1696 رأي

ب- اعضای علی البدل

1. آقاي سيد عليرضا ميرجليلي نام پدر سيد محمود داراي 1545رأي

2. آقاي محمد كاظم سلطاني گردفرامرزي نام پدر محمد داراي 1491 رأي

                                                                                                                            عزیزا...سیفی

                                                                                                       فرماندار و رئیس هیأت اجرایی شهرستان یزد

آدرس کوتاه :