شناسه : 700954

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر زارچ


صحت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه شهر زارچ مورد تأیید نهایی و قطعی هیأت نظارت استان رسید.

                                                                                                                                      شماره : 864480-ش

                                                                                                                                      تاریخ:27/04/1392

بسمه تعالی

فرم شماره 41

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات

پیرو آگهی قبلی و با توجه به اینکه صحت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه شهر زارچ تابع بخش زارچ شهرستان یزد به تأیید نهایی و قطعی هیأت نظارت رسیده است ، بدینوسیله اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

الف- اعضای اصلی

1- آقاي سيد عليرضا اقبالي زارچ نام پدر سيد عبدالله داراي 3447 رأي

2- آقاي مصطفي ذاكري زارچ نام پدر علي داراي 3314 رأي

3- آقاي عليرضا ابوترابي زارچي نام پدر داراي 2862 رأي

4- آقاي محمد رضا خوشنويس زارچ نام پدر علي داراي 2785 رأي

5- آقاي اكبر آسايش نام پدر حسين داراي 2637 رأي

ب- اعضای علی البدل

1- خانم رضوان خوش اندام نام پدر علي اكبر داراي 2532 رأي

2- آقاي محمد علي داراب نام پدر ابوطالب داراي 2405 رأي

                                                                                                                      عزیزا...سیفی

                                                                                             فرماندار و رئیس هیأت اجرایی شهرستان یزد

آدرس کوتاه :