شناسه : 700974

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر حمیدیا


صحت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه شهر حمیدیا مورد تأیید نهایی و قطعی هیأت نظارت استان رسید.

                                                                                                                                           شماره : 864481-ش

                                                                                                                                           تاریخ:27/04/1392

بسمه تعالی

فرم شماره 41

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات

پیرو آگهی قبلی و با توجه به اینکه صحت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه شهر حمیدیا تابع بخش مرکزی شهرستان یزد به تأیید نهایی و قطعی هیأت نظارت رسیده است ، بدینوسیله اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

الف- اعضای اصلی

1- آقاي غلامرضا جعفري نجف آبادي نام پدر حسين داراي 2939 رأي

2- آقاي محمد رضا جعفري نجف آبادي نام پدر حسين داراي 2776 رأي

3- آقاي سيد حبيب دشتي رحمت آبادي نام پدر سيد ابوالقاسم داراي 2383 رأي

4- آقاي حسين دشتي رحمت آبادي نام پدر محمد رضا داراي 2260 رأي

5- آقاي سيد ميثم دشتي رحمت آبادي نام پدر سيد علي محمد داراي 2182 رأي

6- آقاي اكبر زارع ارناني نام پدر محمد داراي 2107 رأي

7- آقاي داود دشتي رحمت آبادي نام پدر غلامرضا داراي 1853 رأي

ب- اعضای علی البدل

1- آقاي احمد زارع سروي نام پدر حسين داراي 1699 رأي

2- آقاي علي زارع نام پدر عباس داراي 1695 رأي

3- آقاي احمد بين آبادي نام پدر محمد داراي 1677 رأي

                                                                                                                    عزیزا...سیفی

                                                                                               فرماندار و رئیس هیأت اجرایی شهرستان یزد

آدرس کوتاه :