شناسه : 700794

آگهی تأیید صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدیه


به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان ، در اجرای ماده 56 قانون شوراها صحت انتخابات در حوزه انتخابیه شهر شاهدیه مورد تأیید هیأت نظارت شهرستان یزد قرار گرفت.

                                                                                                                            شماره : 830010- ش

                                                                                                                            تاریخ:10/4/1392

 

بسمه تعالی

فرم شماره 39

 

آگهی تأیید صحت برگزاری انتخابات

بدین وسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه انتخابیه شهر شاهدیه  بخش مرکزی شهرستان یزد می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر:

1.       آقاي محمد رضا سلطاني نام پدر محمد جلال داراي 2385 رأي

2.       آقاي حسين سلطاني نام پدر محمد علي داراي 2355 رأي

3.       آقاي علي محمد سلطاني گردفرامرزي نام پدر جواد داراي 2304 رأي

4.       آْقاي سيد محمد ميرجليلي نام پدر سيد علي اصغر داراي 1774 رأي

5.       آقاي عباسعلي ميرجليلي نام پدر علي داراي 1696 رأي

به عنوان اعضای اصلی و

1.     آقاي سيد عليرضا ميرجليلي نام پدر سيد محمود داراي 1545رأي

2.       آقاي محمد كاظم سلطاني گردفرامرزي نام پدر محمد داراي 1491 رأي

به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.

اینک در اجرای بند 2 ماده 73 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چنانچه کسی به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد می تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقر در استانداری اعلام نماید.

                                                                                                                         فرماندار و رئیس هیأت اجرایی شهرستان یزد

آدرس کوتاه :