شناسه : 700784

آگهی تأیید صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر زارچ


به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان ، در اجرای ماده 56 قانون شوراها صحت انتخابات در حوزه انتخابیه شهر زارچ مورد تأیید هیأت نظارت شهرستان یزد قرار گرفت.

                                                                                                                       شماره : 829962- ش

                                                                                                                      تاریخ:10/4/1392

 

بسمه تعالی

فرم شماره 39

 

آگهی تأیید صحت برگزاری انتخابات

بدین وسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه انتخابیه شهر زارچ  بخش زارچ شهرستان یزد می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر:

1-     آقاي سيد عليرضا اقبالي زارچ نام پدر سيد عبدالله داراي 3447 رأي

2-     آقاي مصطفي ذاكري زارچ نام پدر علي داراي 3314 رأي

3-     آقاي عليرضا ابوترابي زارچي نام پدر داراي 2862 رأي

4-     آقاي محمد رضا خوشنويس زارچ نام پدر علي داراي 2785 رأي

5-     آقاي اكبر آسايش نام پدر حسين داراي 2637 رأي

به عنوان اعضای اصلی و

1.        خانم رضوان خوش اندام نام پدر علي اكبر داراي 2532 رأي

2-     آقاي محمد علي داراب نام پدر ابوطالب داراي 2405 رأي

به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.

اینک در اجرای بند 2 ماده 73 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چنانچه کسی به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد می تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقر در استانداری اعلام نماید.

فرماندار و رئیس هیأت اجرایی شهرستان یزد

آدرس کوتاه :