شناسه : 700774

آگهی تأیید صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر حمیدیا


به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان ، در اجرای ماده 56 قانون شوراها صحت انتخابات در حوزه انتخابیه شهر حمیدیا مورد تأیید هیأت نظارت شهرستان یزد قرار گرفت.

                                                                                                                          شماره : 829989- ش

                                                                                                                          تاریخ:10/4/1392

 

بسمه تعالی

فرم شماره 39

 

آگهی تأیید صحت برگزاری انتخابات

بدین وسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه انتخابیه شهر حمیدیا بخش مرکزی شهرستان یزد می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر:

1-     آقاي غلامرضا جعفري نجف آبادي نام پدر حسين داراي 2939 رأي

2-     آقاي محمد رضا جعفري نجف آبادي نام پدر حسين داراي 2776 رأي

3-     آقاي سيد حبيب دشتي رحمت آبادي نام پدر سيد ابوالقاسم داراي 2383 رأي

4-     آقاي حسين دشتي رحمت آبادي نام پدر محمد رضا داراي 2260 رأي

5-     آقاي سيد ميثم دشتي رحمت آبادي  نام پدر سيد علي محمد داراي 2182 رأي

6-      آقاي اكبر زارع ارناني نام پدر محمد داراي 2107 رأي

7-     آقاي داود دشتي رحمت آبادي نام پدر غلامرضا داراي 1853 رأي

به عنوان اعضای اصلی و

1-     آقاي احمد زارع سروي نام پدر حسين داراي 1699 رأي

2-     آقاي علي زارع نام پدر عباس داراي 1695 رأي

3- آقاي احمد بين آبادي نام پدر محمد داراي 1677 رأي

به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.

اینک در اجرای بند 2 ماده 73 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چنانچه کسی به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد می تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقر در استانداری اعلام نماید.

فرماندار و رئیس هیأت اجرایی شهرستان یزد

آدرس کوتاه :