شناسه : 700554

آگهي شعب اخذ رأي در شهرستان يزد


در اجراي ماده 45 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 39 قانون تشكيلات ، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ،به آگاهي مردم شريف شهرستان يزد مي رساند ،كليه كساني كه به استناد قانون انتخابات حق شركت در انتخابات را دارند ، براي ثبت نام و دريافت برگ رأي در تاريخ 24/3/92 از ساعت 8:00 صبح لغايت 18:00 بعد از ظهر با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملي به يكي از شعب ثبت نام و اخذ رأي مشروح زیر مراجعه نموده و پس از ثبت نام ، رأي خود را درصندوق رأي بیاندازند . اول مركز شهرستان و بخش مركزي شعبه ثابت شماره 1 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني مسجد حظيره (برادران) شعبه ثابت شماره 2 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني حسينيه شهيد صدوقي جنب مسجد حظيره (خواهران) شعبه ثابت شماره 3 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني مسجد حظيره – كتابخانه آيت ا... سريزدي شعبه ثابت شماره 4 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام- امامزاده شاهزاده فاضل شعبه ثابت شماره 5 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام- مسجد اميرچقماق شعبه ثابت شماره 6 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام - مسجد برخوردار شعبه ثابت شماره 7 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام – مسجد جامع كبير شعبه ثابت شماره 8 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام – دبستان سيد الشهدا شعبه ثابت شماره 9 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام -درمانگاه بيمارستان سيدالشهدا (برادران) شعبه ثابت شماره 10 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام-درمانگاه بيمارستان سيدالشهدا (خواهران) شعبه ثابت شماره 11 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار   صابريزدي- دبستان آيت‌ا.. خاتمي شعبه ثابت شماره 12 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار صابريزدي- خيابان انديشه-حسينيه فاطميه شعبه ثابت شماره 13 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد مدني- دبستان دخترانه سيدگلسرخ(برادران)   شعبه ثابت شماره 14 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد مدني- دبستان دخترانه سيدگلسرخ(خواهران) شعبه ثابت شماره 15 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد مدني- كوچه شهيد احمدي- دبستان شهيد احمدي شعبه ثابت شماره 16 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيدمدني- خيابان سيدالشهداء- حسينيه سيدالشهداء شعبه ثابت شماره 17 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان فهادان- روبروي حسينيه جديد مدرسه راهنمايي كوچك زاده شعبه ثابت شماره 18 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني كوي فهادان- خانه امام حسيني   شعبه ثابت شماره 19 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان سيدگلسرخ- حسينيه بزرگ باغ گندم   شعبه ثابت شماره20 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان سيدگلسرخ- مجتمع فرهنگي مذهبي سيدالشهداء كوشكنو(بيت الحسين) شعبه ثابت شماره 21 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان قيام- مدرسه مصلي شعبه ثابت شماره 22ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان قيام- مسجد ملااسماعيل (برادران) شعبه ثابت شماره 23 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان قيام- مسجد ملااسماعيل(خواهران) شعبه ثابت شماره 24 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني ميدان سيدمصطفي خميني- مسجد شاه طهماسب شعبه ثابت شماره 25 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني شيخداد- حسينيه ابوالمعالي شعبه ثابت شماره 26 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني شيخداد- دبستان پسرانه شهيد زرين مقدم شعبه ثابت شماره 27 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار نواب صفوي- هنرستان شهيد منتظرقائم(برادران) شعبه ثابت شماره 28 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار نواب صفوي- هنرستان شهيد منتظرقائم(خواهران) شعبه ثابت شماره 29 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار نواب صفوي- كوچه جنب پمپ بنزين- مدرسه ام‌البنين(ابوالفضل) شعبه ثابت شماره 30 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار نواب صفوي- كوچه مسجدالانوار- دبستان دكتر سيدمحمد بهادري شعبه ثابت شماره 31 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار نواب صفوي- كوچه آزادي- مدرسه راهنمائي دخترانه عفت(خواهران) شعبه ثابت شماره 32 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار نواب صفوي- كوچه آزادي- دبستان دخترانه عفت(برادران) شعبه ثابت شماره 33 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار نواب صفوي- كوچه ارم- دبستان مهر نرسي‌آباد شعبه ثابت شماره 34 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب- كوچه قندهاري – حسينيه قندهاري شعبه ثابت شماره 35 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب -كوي كسنويه – جنب حسينيه سادات – صندوق قرض الحسنه امام حسين «ع» شعبه ثابت شماره 36   ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب- حسينيه حكايتي شعبه ثابت شماره 37 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب- دبيرستان سيدمحمدآقا شعبه ثابت شماره 38 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب- كوچه روبروي كوچه مشير – دبستان سيدمصطفي خميني شعبه ثابت شماره 39 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب-   كوچه امام جعفر صادق – حسينيه دار الشفاء ابوالفضل شعبه ثابت شماره 40 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب- محمودآباد – مسجد امام حسين(ع) شعبه ثابت شماره 41 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب- مسجد ابوالفضل(ع) شعبه ثابت شماره 42 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب- مسجد حسنيه شعبه ثابت شماره 43 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد رجائي- حسينيه بزرگ چهارمنار شعبه ثابت شماره 44 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار امام زاده جعفر- حسينيه مصلي عتيق شعبه ثابت شماره 45 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد رجائي- حسينيه پشت باغ شعبه ثابت شماره 46 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد رجائي- دبيرستان ايرانشهر شعبه ثابت شماره 47 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني ميدان آزادي- شهرداري يزد (برادران) شعبه ثابت شماره 48 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني ميدان آزادي- شهرداري يزد(خواهران) شعبه ثابت شماره 49 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد مطهري- درمانگاه نيكوپور شعبه ثابت شماره 50 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد مطهري- دبيرستان دخترانه بهادري 1 شعبه ثابت شماره 51 ثبت نام و اخذ رأي واقع در   شهر يزد به نشاني بلوار دولت‌آباد – مدرسه راهنمائي صادق شعبه ثابت شماره 52 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دولت‌آباد – دبيرستان 17 شهريور شعبه ثابت شماره 53 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جمهوري اسلامي- امام زاده سيدجعفر(ع) (برادران) شعبه ثابت شماره 54 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جمهوري اسلامي- امام زاده سيدجعفر(ع) (خواهران) شعبه ثابت شماره 55 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جمهوري اسلامي -كوچه پروين اعتصامي مجتمع خالقيه -   دبستان دخترانه پروين اعتصامي شعبه ثابت شماره 56 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جمهوري اسلامي- مسجد شهيد كمال اسلامي شعبه ثابت شماره 57 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جمهوري اسلامي- مسجد قبا شعبه ثابت شماره 58 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جمهوري اسلامي- انتهاي كوچه حضرت عباس(ع)-دبستان هادي شعبه ثابت شماره 59 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيدمطهري – شهرداري ناحيه يك شعبه ثابت شماره 60 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار يزدباف- مسجد يزدباف شعبه ثابت شماره 61 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 22 بهمن- حسينيه كوچه بيوك شعبه ثابت شماره 62 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 22 بهمن- دبستان دخترانه معلم شعبه ثابت شماره 63 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 22 بهمن- باشگاه ورزشي كارگران (برادران) شعبه ثابت شماره 64 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 22 بهمن- باشگاه ورزشي كارگران(خواهران) شعبه ثابت شماره 65 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد سيدرضا پاكنژاد- حسينيه جوادالائمه شعبه ثابت شماره 66 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار سيد محمد كاظم يزدي – ( بلوار سي متري امامشهر ) مركز آموزشي شركت توزيع برق شعبه ثابت شماره 67 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد سيدمحمدپاكنژاد نرسيده به سه راه آبنما حسينيه و مسجد زاويه شعبه ثابت شماره 68 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد سيدمحمدپاكنژاد- حسينيه سردوراه شعبه ثابت شماره 69 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد صدوقي- كوي پاسداران- دبستان شهيد خرم نژاد(شاهد) شعبه ثابت شماره 70 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد صدوقي- دبيرستان حكيم زاده ( برادران ) شعبه ثابت شماره 71 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد صدوقي- دبيرستان حكيم‌زاده ( خواهران ) شعبه ثابت شماره 72 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني ميدان باهنر- ساختمان شماره دو دانشگاه علوم پزشكي شعبه ثابت شماره 73 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد باهنر- كوچه وليعصر- ساختمان اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي شعبه ثابت شماره 74 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد صدوقي- كوي اميرالمؤمنين- دبستان حاجي صفري تفتي شعبه ثابت شماره 75   ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد صدوقي- دبستان محمدطاهري(برادران) شعبه ثابت شماره 76 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد صدوقي- دبستان محمدطاهري(خواهران) شعبه ثابت شماره 77 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد صدوقي- -حسينيه اهرستان شعبه ثابت شماره 78 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 17 شهريور- آموزش و پرورش ناحيه يك شعبه ثابت شماره 79 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 17 شهريور- دانشگاه پيام نور نبش بلوار شهيد عابدي شعبه ثابت شماره 80 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد حسن بيكي(جهانفر) – مسجد قائم آل محمد شعبه ثابت شماره 81 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان ايمان- كوچه گل افشان – دبستان پسرانه احمد كاظمي (1) شعبه ثابت شماره 82 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر – بنياد مسكن انقلاب اسلامي(برادران ) شعبه ثابت شماره 83 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- بنياد مسكن انقلاب اسلامي(خواهران) شعبه ثابت شماره 84 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- هنرستان كار و دانش 15 خرداد شعبه ثابت شماره 85 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- بلوار ولي عصر- دبستان سوم شعبان شعبه ثابت شماره 86 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- بلوار كارگر- حسينيه شهداء (برادران) شعبه ثابت شماره 87 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- بلوار كارگر- حسينيه شهداء(خواهران) شعبه ثابت شماره 88 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- بلوار كارگر- خيابان فرهنگ- دبيرستان دخترانه حاج محمود خليلي شعبه ثابت شماره 89 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- بلوار كارگر- خيابان سجاد-دبستان سوم خرداد شعبه ثابت شماره 90 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- شهرك دانشگاه علوم پزشكي- مجتمع جوادالائمه(راهنمايي پسرانه) شعبه ثابت شماره 91 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- بلوار شيخ صدوق- دبستان قاسم‌ابن حسن شعبه ثابت شماره 92 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 17 شهريور- اول مثلثي- مسجد ولي عصر شعبه ثابت شماره 93 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر – خيابان شيخ كليني- هنرستان كابلهاي شهيد قندي شعبه ثابت شماره 94 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 17 شهريور- درمانگاه حضرت امير (ع) شعبه ثابت شماره 95 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار آزادگان- كوي عسكريه- آموزشگاه رهبر شعبه ثابت شماره 96 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار آزادگان – شهرك اسكان – كوچه مرتضي علي- مسجد امام علي شعبه ثابت شماره 97 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار آزادگان نرسيده به سه راه آزاد شهر كوچه شهيد ناصر عسكري دبستان حاج يدا... پسران شعبه ثابت شماره 98 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار آزادگان- مسجد امام رضا (ع) شعبه ثابت شماره 99 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر – فلكه اول-كانون رسالت (برادران ) شعبه ثابت شماره 100 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه اول- دبستان سهيلي(خواهران) شعبه ثابت شماره 101 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه اول- خيابان استقلال شرقي – دبستان شهداي آزادشهر شعبه ثابت شماره 102 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه اول- خيابان استقلال شرقي- مسجد امام حسن عسكري(ع) شعبه ثابت شماره 103 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- بين فلكه اول و دوم- خيابان جمهوري اسلامي- آموزشكده حضرت رقيه (س) (خواهران) شعبه ثابت شماره 104 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بين فلكه اول و دوم – مدرسه دخترانه معراج( برادران) شعبه ثابت شماره 105 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- بين فلكه اول و دوم – خيابان جمهوري اسلامي- دبستان پسرانه حافظ شعبه ثابت شماره 106 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- بين فلكه اول و دوم – خيابان فدائيان اسلام – مدرسه راهنمائي باستان شعبه ثابت شماره 107 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه سوم- خيابان موسي‌بن جعفر- خيابان كميل-مدرسه راهنمائي مؤمنين شعبه ثابت شماره   108 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه سوم- خيابان موسي‌بن جعفر-خيابان فردوسي- دبيرستان پسرانه مؤمنين شعبه ثابت شماره 109 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه سوم- مسجد موسي بن جعفر(برادران) شعبه ثابت شماره 110 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه سوم- كتابخانه آذر يزدي(خواهران) شعبه ثابت شماره 111 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه سوم- خيابان ولايت شرقي- دبستان آزادگان شعبه ثابت شماره   112 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه چهارم – هنرستان طرازي شعبه ثابت شماره 113 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه چهارم-دبيرستان علي اردكاني شعبه ثابت شماره 114 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيرآباد- خيابان معراج- مسجد قمر بني‌هاشم(برادران) شعبه ثابت شماره 115 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيرآباد- خيابان معراج- مسجد قمر بني‌هاشم(خواهران) شعبه ثابت شماره 116 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيرآباد- حسينيه بزرگ خيرآباد شعبه ثابت شماره 117 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيرآباد- بلوار شهيد جوكار- دبستان فقيه خراساني شعبه ثابت شماره   118 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني عيش‌آباد – مدرسه راهنمائي فاطمه‌الزهراء (س) شعبه ثابت شماره   119 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جانبار- ورزشگاه شهيد نصيري شعبه ثابت شماره   120 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد باهنر- مدرسه راهنمايي پسرانه بهرام ايزدي شعبه ثابت شماره   121 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني شهرك راه‌آهن – آموزشگاه شهيد بيكي شعبه ثابت شماره   122 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دانشجو- مركز تربيت معلم شهيد پاكنژاد شعبه ثابت شماره   123 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دانشجو- نعيم‌آباد-   مدرسه عالي شهيد مطهري(دبيرستان معارف) شعبه ثابت شماره   124 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دانشجو- نعيم‌آباد- مدرسه راهنمائي دخترانه فاطمه‌الزهرا(س) شعبه ثابت شماره   125 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دانشجو – نعيم‌آباد- مسجد شازده شعبه ثابت شماره 126 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار امام جعفر صادق(ع) – مهديه يزد(ويژه برادران) شعبه ثابت شماره 127 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار امام جعفر صادق(ع) – مهديه يزد(ويژه خواهران) شعبه ثابت شماره 128 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني اكبرآباد- جعفرآباد- مسجد اعظم(كاجي) شعبه ثابت شماره 129 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني كوچه حنا-دبيرستان رسوليان(ويژه برادران) شعبه ثابت شماره 130 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني كوچه حنا- دبيرستان رسوليان(ويژه خواهران) شعبه ثابت شماره 131 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني ميدان ماركار-دبيرستان ماركار شعبه ثابت شماره 132 ثبت نام و اخذ رأي واقع شهر يزد به نشاني بلوار طالقاني- آزمايشگاه مركزي- كلينيك تخصصي خاتم الانبيا (ص) شعبه ثابت شماره 133 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني چهار راه فاطميه- ابتداي بلوار بسيج- حسينيه ام الائمه شعبه ثابت شماره 134 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار بسيج – حسينيه كوي محمدي(كوي پنبه‌كاران) شعبه ثابت   شماره 135ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار بسيج – امور مشتركين آب و فاضلاب شعبه ثابت شماره 136 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان سلمان – فاطميه حسينيه نظر كرده شعبه ثابت شماره 137 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان سلمان- دبستان دخترانه تفضلي شعبه ثابت شماره   138 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد عاصي زاده – مدرسه راهنمائي دخترانه شهيد مطهري شعبه ثابت شماره   139 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان مهدي- مسجد فاطميه گازرگاه شعبه ثابت شماره   140 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان مهدي- مجتمع بهزيستي مهدي شعبه ثابت شماره   141 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان مهدي- مسجد صاحب‌الزمان حسينيه رقيه(ويژه برادران) شعبه ثابت شماره   142 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان مهدي- جنب مسجد صاحب‌الزمان – حسينيه رقيه(ويژه خواهران) شعبه ثابت شماره 143 ثبت نام و اخذ رأي واقع   درشهر يزد به نشاني خيابان مهدي- كوي مطهري- روبروي مسجد تقوي مهد قرآن آفرينش شعبه ثابت شماره   144 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام- بقعه سيدفتح‌الدين رضا(ع) شعبه ثابت شماره   145 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام- كوي يعقوبي- دبستان دخترانه شهادت شعبه ثابت شماره 146 ثبت نام و اخذ رأي واقع درشهر يزد به نشاني   خيابان امام – ابتداي بلوار دهه فجر هنرستان تلاش شعبه ثابت شماره   147 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دهه فجر- كوچه قرض‌الحسنه موسي‌بن جعفر-دبستان شهيدمهدي بصيري شعبه ثابت شماره   148 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دهه فجر- حسينيه گنبدسبز شعبه ثابت شماره   149 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دهه فجر- امام زاده سيدنصرا...(امام زاده شنبه) شعبه ثابت شماره 150 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دهه فجر – بلوار موسي بن جعفر- مسجد موسي بن جعفر شعبه ثابت شماره   151 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دهه فجر- دبستان شهيد ساقي شعبه ثابت شماره   152 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلواردهه فجر- هنرستان پسرانه مصباح شعبه ثابت شماره   153 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار   دهه فجر-مريم‌آباد- مدرسه راهنمائي دخترانه طوبي شعبه ثابت شماره   154 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني مريم‌آباد- دبستان نصيرياني شعبه ثابت شماره   155 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني مريم‌آباد- خيابان خيام- آموزشگاه عليرضا انتظاري شعبه ثابت شماره   156 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار امام رضا(ع) – كوي توحيد- مسجد محمدي   شعبه ثابت شماره   157 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني حسن آباد مشيرانتهاي بلوار امام رضا(ع )مسجد امام حسين (ع)(برادران) شعبه ثابت شماره 158 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني حسن آباد مشير انتهاي بلوار امام رضا(ع )مسجد امام حسين (ع) (خواهران) شعبه ثابت شماره   159 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني حسن‌آباد- كوچه مفتح – دبستان پسرانه شهيد مهدوي نيا   شعبه ثابت شماره   160 ثبت نام و اخذ رأي واقع درشهر يزد به نشاني خيابان خرمشهر كوچه شهيد قندهاري مسجد امام حسين(ع) شعبه ثابت شماره 161 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان خرمشهر- خيابان خيام-مسجد سيدمصطفي خميني   (ويژه برادران) شعبه ثابت شماره   162 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان خرمشهر- خيابان خيام- مسجد سيدمصطفي خميني (ويژه خواهران) شعبه ثابت شماره 163 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان خرمشهر- دبيرستان دخترانه هوشمند شعبه ثابت شماره164 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد مدرس جنب پارك بزرگ شهر خيابان امام حسن مجتبي (ع) بيت الرضا شعبه ثابت شماره   165 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد بنافتي زاده- مسجد سلمان شعبه ثابت شماره   166 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني چهارراه سلمان- آموزش و پرورش ناحيه دو شعبه ثابت شماره   167 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد چمران- حسينيه مسجد مكتب امام شعبه ثابت شماره   168 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد چمران- دبيرستان كيخسروي(ويژه برادران) شعبه ثابت شماره   169 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد چمران-دبيرستان كيخسروي(ويژه خواهران) شعبه ثابت شماره 170 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد چمران- خيابان رهبر- حسينيه زينبيه شعبه ثابت شماره 171 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد چمران- خيابان رهبر- مدرسه راهنمائي سيدالشهداء شعبه ثابت شماره 172 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان مسكن – كوي لادن – مدرسه دخترانه شهيد پاكنژاد شعبه ثابت شماره 173 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان مسكن – كوي حجت- مسجد شهيد بنازاده شعبه ثابت شماره 174 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- كوي مسجد قريشي – دبيرستان زينبيه شعبه ثابت شماره   175 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- كوچه شهيد معظمي- دبستان صالحي شعبه ثابت شماره 176 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- شركت آب وفاضلاب شعبه ثابت شماره   177 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- سالن ورزشي شهيد صدوقي شعبه ثابت شماره   178 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- پشت مسجد اتابكي- دوازده متري سوم – دبستان شهيدگلدانساز شعبه ثابت شماره 179 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- هنرستان شهيد چمران شعبه ثابت شماره 180 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- كوچه جنب كارخانه جنوب- حسينيه ابوالفضل لاله شعبه ثابت شماره 181 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- مخابرات هفتم تير شعبه ثابت شماره 182 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- مسجد مهدي‌آباد   شعبه ثابت شماره 183 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار مدرس- راهنمائي دخترانه فرزانگان شعبه ثابت شماره 184 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار مدرس جنب دادگستري مجتمع هاي مسكوني مهر سالن ورزشي باران شعبه ثابت شماره 185 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني ميدان ابوذر- ساختمان انتقال خون شعبه ثابت شماره 186 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- خيابان عدالت- دبستان دخترانه مريم شعبه ثابت شماره187 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- ميدان كاج – مسجد شهيد ساداتي (برادران) شعبه ثابت شماره 188 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- ميدان كاج – دبيرستان پسرانه صاحب الزمان(دبستان هدف سابق) شعبه ثابت شماره 189 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار پاسداران – هنرستان محمدطاهري شعبه ثابت شماره 190 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار پاسداران – دبيرستان مجتمع سيدالشهداء (برادران) شعبه ثابت شماره 191 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار پاسداران – دبيرستان مجتمع سيدالشهداء (خواهران) شعبه ثابت شماره 192 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار شهيد قندي-دبستان شهيد راضي 2 شعبه ثابت شماره 193 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه-بلوار شهيدان اشرف- بلوار جوادالائمه – مدرسه راهنمائي پسرانه جوادالائمه شعبه ثابت شماره 194 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار شهيدان اشرف- بلوار امامت- مسجد ولايت شعبه ثابت شماره 195 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار شهيدان اشرف- بلوار شهيدان انتظاري دبستان حضرت ابوالفضل(ع)(خواهران) شعبه ثابت شماره 196 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار شهيدان اشرف- بلوار شهيدان انتظاري دبستان حضرت ابوالفضل(ع)(برادران) شعبه ثابت شماره 197 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار طراوت سالن ورزشي گلستان شعبه ثابت شماره 198 ثبت نام و اخذ رأي واقع در صفائيه – بلوار شهيد صياد شيرازي – روبروي آپارتمانهاي ياس - ساختمان اداره راهداري شعبه ثابت شماره 199 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلواردانشگاه – دبستان هشتم شهريور شعبه ثابت شماره 200 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار دانشگاه – هنرستان فني عبدالكريم حائري شعبه ثابت شماره 201 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار دانشگاه – جنب پارك پهلوان يزدي مسجد امام حسن عسكري(ع) شعبه ثابت شماره 202 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- حسينيه مسجد الرضا(ويژه برادران) شعبه ثابت شماره 203 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه-حسينيه مسجدالرضا(ويژه خواهران) شعبه ثابت شماره 204 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- كوي فيضيه-مسجد امام شعبه ثابت شماره 205 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- كوي فيضيه-مدرسه راهنمائي پسرانه سجاد شعبه ثابت شماره 206 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار پروفسور حسابي - دانشگاه يزد سالن شهيد صدوقي شعبه ثابت شماره 207 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني شهرك دانشگاه – دبستان ياوري شعبه ثابت شماره 208 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني شهرك دانشگاه-خيابان آيت‌ا... خاتمي- مسجد حضرت ابوالفضل(ع) شعبه ثابت شماره 209 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني قاسم آباد ميدان دانش آموز شهرداري منطقه 3 شعبه ثابت شماره 210 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني قاسم‌آباد قديم- مدرسه راهنمائي نقدي (ويژه خواهران) شعبه ثابت شماره 211 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني قاسم‌آباد – بلوار فردوسي – جمعيت هلال احمر استان(ويژه برادران) شعبه ثابت شماره 212 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني قاسم‌آباد- بلوار حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي مسجد حضرت فاطمه الزهرا(س) شعبه ثابت شماره 213 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جانباز – شهرك رزمندگان -دبستان مسعود فاتح شعبه ثابت شماره 214 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني شهرك رزمندگان بلوار صداقت – مدرسه راهنمايي پسرانه رزمندگان شعبه ثابت شماره 215 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جانباز – شهرك رزمندگان- مسجد ابوذر شعبه ثابت شماره 216 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر شاهديه- به نشاني حسنيه مهديه ابرندآباد شعبه ثابت شماره 217 ثبت نام و اخذ رأي واقع درشهر شاهديه- به نشاني دبيرستان دخترانه ام سلمه ابرندآباد ( ويژه برادران ) شعبه ثابت شماره 218 ثبت نام و اخذ رأي واقع درشهر شاهديه به نشاني مدرسه مرضيه (خواهران) شعبه ثابت شماره 219 ثبت نام و اخذ رأي واقع درشهر شاهديه- به نشاني مسجد ابوالفضل ابرند آباد نبش كوچه شهيد ميرزاعلي محمد ميرجليلي شعبه ثابت شماره 220 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر شاهديه – به نشاني حسينيه ابوالفضل گردفرامرز شعبه ثابت شماره 221 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر شاهديه- به نشاني حسينيه ثارا... گردفرامرز شعبه ثابت شماره 222 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر شاهديه- به نشاني شهرك طالقاني گردفرامرز – مسجد جوادالائمه شعبه ثابت شماره 223 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر شاهديه- به نشاني مسجد مهديه نصرت‌آباد شعبه ثابت شماره 224 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر شاهديه- به نشاني شهرك ابوالفضل- مسجد و حسينيه قمر بني هاشم شعبه ثابت شماره 225 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني نجف‌آباد- حسينيه نجف‌آباد ( برادران ) شعبه ثابت شماره 226 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني نجف‌آباد- حسينيه نجف آباد ( خواهران ) شعبه ثابت شماره   227 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني قاسم‌آباد جديد- دبستان غدير(رباب) شعبه ثابت شماره 228 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني رحمت‌آباد – محله پايين-دبستان شهيد دشتي شعبه ثابت شماره 229 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني كوي فيض‌آباد- مسجد اميرالمؤمنين شعبه ثابت شماره 230 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني بلوار پاسداران- جنب مخابرات- دبيرستان ناظم‌پور شعبه ثابت شماره 231 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني شهرك لاله- دبستان خواجه رضائي شعبه ثابت شماره 232 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني خيابان كشاورز – حسنيه شعبه ثابت شماره 233 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي شحنه- به نشاني آموزشگاه شهيد زارع شعبه ثابت شماره 234 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي اكرميه – به نشاني مجتمع حضرت ابوالفضل(ع) شعبه ثابت شماره 235 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي احمد‌آباد مشير- به نشاني حسينيه ابوالفضل(ع) شعبه ثابت شماره 236 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي دهنو - به نشاني مسجد سجاديه شعبه ثابت شماره 237 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي دهنو – به نشاني مركز بهداشت بانو خديجه رفيعي شعبه ثابت شماره 238 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي محمدآباد- به نشاني مسجد جامع شعبه ثابت شماره 239 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي محمدآباد – به نشاني دبيرستان اكبرزاده شعبه ثابت شماره 240 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي خويدك – به نشاني مدرسه كوشش شعبه ثابت شماره 241 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي فهرج – به نشاني حسينيه بزرگ شعبه ثابت شماره 242 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي اكرم‌آباد- به نشاني مدرسه كرامت شعبه ثابت شماره 243 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي حسين آباد ريسماني – به نشاني مسجد ابوالفضل « ع ‌» شعبه ثابت شماره 244 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي عسكريه – به نشاني دبستان امام حسن (ع) شعبه ثابت شماره 245 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي مدرسي – به نشاني مسجد حجت شعبه ثابت شماره 246 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي سيدميرزا- به نشاني مدرسه ميثم شعبه سيار شماره 247 ثبت نام و اخذ رأي واقع در محل تجمع و حركت از مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد بطور سيار در شهر يزد از ابتداي رأي گيري تا ساعت 15:00 و موارد اعلامي توسط هيأت اجرايي در سطح شهر يزد و از ساعت 15:00 جهت ادامه رأي گيري و شمارش آرا استقرار در حسينيه لرد كيوان شعبه سيار شماره 248 ويژه خواهران ثبت نام و اخذ رأي واقع در محل تجمع و حركت از مركز آْموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد – مسير حركت : بند خواهران ندامتگاه – كمپ معتادين عدالت ابتداي بلوار استقلال – كمپ معتادين خواهران خيابان ايرانشهر – بيمارستان مادر – بيمارستان مجيبيان و بالعكس و موارد اعلامي از سوي هيأت اجرايي و استقرار در مسجد ارگ جهت شمارش آراء شعبه سيار شماره 249 ثبت نام و اخذ رأي واقع   در محل تجمع و حركت از   مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد – مسير حركت : بيمارستان افشار – هتل پارسيان -شركت نفت ناحيه يزد خيابان رسالت – ترمينال فرودگاه -   كمپ معتادين بعد از پايانه بار - پايانه بار – شهرك صنعتي يزد - ترمينال مسافربري - و بالعكس- وموارد اعلامي از سوي هيأت اجرايي و استقرار و شمارش در محل ترمينال مسافربري   شعبه سيار شماره 250 ثبت نام و اخذ رأي واقع   در محل تجمع و حركت از   مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد – مسير حركت :   آسايشگاه سالمندان بهار- بيمارستان سيدالشهداء- بيمارستان شهداي كارگر و بالعكس   و موارد اعلامي از سوي هيات اجرايي و استقرار در محل كتابخانه پارك بزرگ شهر جهت شمارش آراء شعبه سيار شماره 251 ثبت نام و اخذ رأي واقع   در محل تجمع و حركت از   مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد – مسير حركت : بيمارستان شاه ولي - بيمارستان شهيد صدوقي-   هتل صفائيه - آسايشگاه ثامن الائمه جانبازان و بالعكس و موارد اعلامي توسط هيأت اجرايي – استقرار در محل مسجد ارگ فرمانداري جهت شمارش آرا شعبه سيار شماره 252 ثبت نام و اخذ رأي واقع   در محل تجمع و حركت از   مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد - -مسير حركت : گلزار شهداي خلد برين- زندان مركزي بند برادران – كمپ معتادين اميد – مسجد روستاي محمودي -آتش نشاني - و بالعكس - وموارد اعلامي از سوي هيأت اجرايي - استقرار   در محل مسجد ارگ فرمانداري جهت شمارش آراء شعبه سيار شماره 253 ثبت نام و اخذ رأي واقع   در محل تجمع و حركت از   مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد - مسير حركت   : بيمارستان گودرز – هتل لاله- بيمارستان شهيد رهنمون -استانداري- پارك شادي - راه آهن   و بالعكس   و موارد اعلامي توسط هيأت اجرايي – استقرار جهت راي گيري و شمارش آراء در اداره كل راه آهن   شعبه سيار شماره 254 ثبت نام و اخذ رأي واقع   در محل تجمع و حركت از   مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد-   مسير حركت:   كانون اصلاح و تربيت- بيمارستان مرتاض – مركز آموزش شهيد صدوقي نيروي انتظامي- مركز مخابرات ميدان امام حسين – و بالعكس و موارد اعلامي از سوي هيات اجرايي در سطح شهر يزد و استقرار در محل مسجد ارگ جهت شمارش آرا شعبه سيار شماره 255 ثبت نام و اخذ رأي واقع   در محل تجمع و حركت از   مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد – مسير حركت: سپاه ناحيه يزد – سپاه الغدير ميدان آيت اله سيد جواد مدرسي – بوستان ولايت – پارك كوهستان و بالعكس   و موارد اعلامي از سوي هيأت اجرايي و استقرار در مسجد ارگ تا پايان راي گيري و شمارش آرا شعبه سيار شماره 256 ثبت نام و اخذ رأي واقع   در محل تجمع و حركت از   مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد – مسير حركت : تيپ الغدير - مركز آموزش شهيد صدوقي سپاه - صدا و سيما – مسجد امام حسين شهرك شهيد عاصي زاده و بالعكس   و   موارد اعلامي از سوي هيات اجرايي در سطح شهر يزد و استقرار در محل مسجد ارگ جهت شمارش آرا شعبه سيار شمار 257 ثبت نام و اخذ رأي واقع   در محل تجمع و حركت از   مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد – مسير حركت :كارگاههاي بافندگي مريم آباد و بلوار دهه فجر مزرعه جمشيد امانت انتهاي حسن آباد مشير   و بالعكس   و موارد اعلامي از سوي هيات اجرايي در سطح شهر يزد و استقرار در محل مسجد ارگ جهت شمارش آرا شعبه سيار شماره 258 ثبت نام و اخذ رأي واقع در محل تجمع و حركت در بخشداري مركزي يزد بصورت سيار در سطح شهر حميديا و روستاهاي بخش مركزي و بلعكس و موارد اعلامي توسط هيأت اجرايي و استقرار در بخشداري مركزي جهت شمارش آرا شعبه سيار شماره 259 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شاهديه آتش نشاني شاهديه- كارخانه پروفيل- كارخانجات كاشي يزد-شركت ذوب فلز- شهرك صنعتي شاهديه- محل نماز جمعه شاهديه- مخابرات شاهديه- بقعه سلطان محمد شاهديه وبا لعكس و استقرار در محل شهرداري شاهديه جهت شمارش آرا دوم بخش زارچ شعبه ثابت شماره 1 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ بلوار شهيد صدوقي سرچشمه زارچ -دبستان دخترانه 15 خرداد شعبه ثابت شماره 2 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ بلوار شهيد صدوقي – سرچشمه زارچ -كوي ابن سينا- دبستان ابن سينا شعبه ثابت شماره 3 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ سرچشمه زارچ جنب پارك انقلاب مجتمع شهيدان شريفي شعبه ثابت شماره 4 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ سرچشمه زارچ بلوار شهيد صدوقي – كوچه شهيد كلانتري – مسجد امام حسين(ع) شعبه شماره 5 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ بلوار شهيد صدوقي- سرچشمه زارچ -هنرستان شهيد رجايي شعبه شماره 6 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ خيابان مجلسي – دبستان پسرانه شهيد صمدي شعبه شماره 7 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ – خيابان امام   - هنرستان دخترانه كوثر شعبه شماره 8 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ خيابان پاسداران كوچه هنرستان – هنرستان پسرانه شهيد ذاكري (عارف) شعبه شماره 9 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ خيابان پاسداران – كوچه هنرستان – هنرستان پسرانه شهيد مدني شعبه شماره 10 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ – بلوار صاحب الزمان (عج)- ميدان ولي عصر(عج) دبستان شهيده جميله كريمي شعبه شماره 11 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ بلوار صاحب‌الزمان - مسجد صاحب الزمان (عج) شعبه شماره 12 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ ابتداي خيابان امام – ابتداي كوچه شهيد حسيني – مدرسه شهيد اخوان رحيمي شعبه شماره 13 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ – بلوار شهيد صدوقي – روبروي بانك ملت – مدرسه راهنمايي دخترانه زينب كبري (س) شعبه شماره 14 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ روستاي اله آباد – دبستان شهداي اله آباد شعبه شماره 15 ثبت نام و اخذ رأي واقع در زارچ – روستاي محمد آباد – ساختمان جديد دانشگاه پيام نور شعبه سيار شماره 16 ثبت نام و اخذ رأي واقع در از ساعت 8 صبح در روستاهاي دشت ده ، خورشيد آباد ، اشكالون، حجت آباد ، حسين آباد ، منصور آباد و چرخاب رضويه جهت اخذ رأي رياست جمهوري و سپس از ساعت 14 تا پايان انتخابات استقرار در دبستان شهيد نواب صفوي روستاي چرخاب كهنه سپس شمارش آراء صندوقهاي مذكور در محل روستاي چرخاب كهنه شعبه سيار شماره 17 ثبت نام و اخذ رأي واقع در از ساعت 8 لغايت 13 استقرار در روستاي طامهر جهت اخذ رأي رياست جمهوري و شوراي اسلامي روستاي مذكور و از ساعت 14 تا پايان انتخابات استقرار در روستاي دربيد (حسينيه دربيد)جهت اخذ رأي شعبه شماره 18 بطورسيارجهت اخذ راي رياست جمهوري در شهرك صنعتي ولي عصر(عج) و موارد اعلامي از سوي هيأت اجرايي در حوزه شهري زارچ – استقرار در محل شهرداري زارچ جهت شمارش آراء

در اجراي ماده 45 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 39 قانون تشكيلات ، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ،به آگاهي مردم شريف شهرستان يزد مي رساند ،كليه كساني كه به استناد قانون انتخابات حق شركت در انتخابات را دارند ، براي ثبت نام و دريافت برگ رأي در تاريخ 24/3/92 از ساعت 8:00 صبح لغايت 18:00 بعد از ظهر با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملي به يكي از شعب ثبت نام و اخذ رأي مشروح زیر مراجعه نموده و پس از ثبت نام ، رأي خود را درصندوق رأي بیاندازند.

اول مركز شهرستان و بخش مركزي

شعبه ثابت شماره 1 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني مسجد حظيره (برادران)

شعبه ثابت شماره 2 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني حسينيه شهيد صدوقي جنب مسجد حظيره (خواهران)

شعبه ثابت شماره 3 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني مسجد حظيره كتابخانه آيت ا... سريزدي

شعبه ثابت شماره 4 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام- امامزاده شاهزاده فاضل

شعبه ثابت شماره 5 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام- مسجد اميرچقماق

شعبه ثابت شماره 6 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام - مسجد برخوردار

شعبه ثابت شماره 7 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام مسجد جامع كبير

شعبه ثابت شماره 8 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام دبستان سيد الشهدا

شعبه ثابت شماره 9 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام -درمانگاه بيمارستان سيدالشهدا (برادران)

شعبه ثابت شماره 10 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام-درمانگاه بيمارستان سيدالشهدا (خواهران)

شعبه ثابت شماره 11 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار  صابريزدي- دبستان آيت‌ا.. خاتمي

شعبه ثابت شماره 12 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار صابريزدي- خيابان انديشه-حسينيه فاطميه

شعبه ثابت شماره 13 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد مدني- دبستان دخترانه سيدگلسرخ(برادران)

 شعبه ثابت شماره 14 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد مدني- دبستان دخترانه سيدگلسرخ(خواهران)

شعبه ثابت شماره 15 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد مدني- كوچه شهيد احمدي- دبستان شهيد احمدي

شعبه ثابت شماره 16 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيدمدني- خيابان سيدالشهداء- حسينيه سيدالشهداء

شعبه ثابت شماره 17 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان فهادان- روبروي حسينيه جديد مدرسه راهنمايي كوچك زاده

شعبه ثابت شماره 18 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني كوي فهادان- خانه امام حسيني 

شعبه ثابت شماره 19 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان سيدگلسرخ- حسينيه بزرگ باغ گندم 

شعبه ثابت شماره20 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان سيدگلسرخ- مجتمع فرهنگي مذهبي سيدالشهداء كوشكنو(بيت الحسين)

شعبه ثابت شماره 21 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان قيام- مدرسه مصلي

شعبه ثابت شماره 22ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان قيام- مسجد ملااسماعيل (برادران)

شعبه ثابت شماره 23 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان قيام- مسجد ملااسماعيل(خواهران)

شعبه ثابت شماره 24 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني ميدان سيدمصطفي خميني- مسجد شاه طهماسب

شعبه ثابت شماره 25 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني شيخداد- حسينيه ابوالمعالي

شعبه ثابت شماره 26 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني شيخداد- دبستان پسرانه شهيد زرين مقدم

شعبه ثابت شماره 27 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار نواب صفوي- هنرستان شهيد منتظرقائم(برادران)

شعبه ثابت شماره 28 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار نواب صفوي- هنرستان شهيد منتظرقائم(خواهران)

شعبه ثابت شماره 29 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار نواب صفوي- كوچه جنب پمپ بنزين- مدرسه ام‌البنين(ابوالفضل)

شعبه ثابت شماره 30 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار نواب صفوي- كوچه مسجدالانوار- دبستان دكتر سيدمحمد بهادري

شعبه ثابت شماره 31 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار نواب صفوي- كوچه آزادي- مدرسه راهنمائي دخترانه عفت(خواهران)

شعبه ثابت شماره 32 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار نواب صفوي- كوچه آزادي- دبستان دخترانه عفت(برادران)

شعبه ثابت شماره 33 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار نواب صفوي- كوچه ارم- دبستان مهر نرسي‌آباد

شعبه ثابت شماره 34 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب- كوچه قندهاري حسينيه قندهاري

شعبه ثابت شماره 35 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب -كوي كسنويه جنب حسينيه سادات صندوق قرض الحسنه امام حسين «ع»

شعبه ثابت شماره 36  ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب- حسينيه حكايتي

شعبه ثابت شماره 37 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب- دبيرستان سيدمحمدآقا

شعبه ثابت شماره 38 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب- كوچه روبروي كوچه مشير دبستان سيدمصطفي خميني

شعبه ثابت شماره 39 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب-  كوچه امام جعفر صادق حسينيه دار الشفاء ابوالفضل

شعبه ثابت شماره 40 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب- محمودآباد مسجد امام حسين(ع)

شعبه ثابت شماره 41 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب- مسجد ابوالفضل(ع)

شعبه ثابت شماره 42 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان انقلاب- مسجد حسنيه

شعبه ثابت شماره 43 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد رجائي- حسينيه بزرگ چهارمنار

شعبه ثابت شماره 44 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار امام زاده جعفر- حسينيه مصلي عتيق

شعبه ثابت شماره 45 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد رجائي- حسينيه پشت باغ

شعبه ثابت شماره 46 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد رجائي- دبيرستان ايرانشهر

شعبه ثابت شماره 47 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني ميدان آزادي- شهرداري يزد (برادران)

شعبه ثابت شماره 48 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني ميدان آزادي- شهرداري يزد(خواهران)

شعبه ثابت شماره 49 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد مطهري- درمانگاه نيكوپور

شعبه ثابت شماره 50 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد مطهري- دبيرستان دخترانه بهادري 1

شعبه ثابت شماره 51 ثبت نام و اخذ رأي واقع در  شهر يزد به نشاني بلوار دولت‌آباد مدرسه راهنمائي صادق

شعبه ثابت شماره 52 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دولت‌آباد دبيرستان 17 شهريور

شعبه ثابت شماره 53 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جمهوري اسلامي- امام زاده سيدجعفر(ع) (برادران)

شعبه ثابت شماره 54 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جمهوري اسلامي- امام زاده سيدجعفر(ع) (خواهران)

شعبه ثابت شماره 55 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جمهوري اسلامي -كوچه پروين اعتصامي مجتمع خالقيه -  دبستان دخترانه پروين اعتصامي

شعبه ثابت شماره 56 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جمهوري اسلامي- مسجد شهيد كمال اسلامي

شعبه ثابت شماره 57 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جمهوري اسلامي- مسجد قبا

شعبه ثابت شماره 58 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جمهوري اسلامي- انتهاي كوچه حضرت عباس(ع)-دبستان هادي

شعبه ثابت شماره 59 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيدمطهري شهرداري ناحيه يك

شعبه ثابت شماره 60 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار يزدباف- مسجد يزدباف

شعبه ثابت شماره 61 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 22 بهمن- حسينيه كوچه بيوك

شعبه ثابت شماره 62 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 22 بهمن- دبستان دخترانه معلم

شعبه ثابت شماره 63 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 22 بهمن- باشگاه ورزشي كارگران (برادران)

شعبه ثابت شماره 64 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 22 بهمن- باشگاه ورزشي كارگران(خواهران)

شعبه ثابت شماره 65 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد سيدرضا پاكنژاد- حسينيه جوادالائمه

شعبه ثابت شماره 66 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار سيد محمد كاظم يزدي ( بلوار سي متري امامشهر ) مركز آموزشي شركت توزيع برق

شعبه ثابت شماره 67 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد سيدمحمدپاكنژاد نرسيده به سه راه آبنما حسينيه و مسجد زاويه

شعبه ثابت شماره 68 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد سيدمحمدپاكنژاد- حسينيه سردوراه

شعبه ثابت شماره 69 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد صدوقي- كوي پاسداران- دبستان شهيد خرم نژاد(شاهد)

شعبه ثابت شماره 70 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد صدوقي- دبيرستان حكيم زاده ( برادران )

شعبه ثابت شماره 71 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد صدوقي- دبيرستان حكيم‌زاده ( خواهران )

شعبه ثابت شماره 72 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني ميدان باهنر- ساختمان شماره دو دانشگاه علوم پزشكي

شعبه ثابت شماره 73 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد باهنر- كوچه وليعصر- ساختمان اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي

شعبه ثابت شماره 74 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد صدوقي- كوي اميرالمؤمنين- دبستان حاجي صفري تفتي

شعبه ثابت شماره 75  ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد صدوقي- دبستان محمدطاهري(برادران)

شعبه ثابت شماره 76 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد صدوقي- دبستان محمدطاهري(خواهران)

شعبه ثابت شماره 77 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد صدوقي- -حسينيه اهرستان

شعبه ثابت شماره 78 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 17 شهريور- آموزش و پرورش ناحيه يك

شعبه ثابت شماره 79 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 17 شهريور- دانشگاه پيام نور نبش بلوار شهيد عابدي

شعبه ثابت شماره 80 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد حسن بيكي(جهانفر) مسجد قائم آل محمد

شعبه ثابت شماره 81 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان ايمان- كوچه گل افشان دبستان پسرانه احمد كاظمي (1)

شعبه ثابت شماره 82 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر بنياد مسكن انقلاب اسلامي(برادران )

شعبه ثابت شماره 83 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- بنياد مسكن انقلاب اسلامي(خواهران)

شعبه ثابت شماره 84 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- هنرستان كار و دانش 15 خرداد

شعبه ثابت شماره 85 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- بلوار ولي عصر- دبستان سوم شعبان

شعبه ثابت شماره 86 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- بلوار كارگر- حسينيه شهداء (برادران)

شعبه ثابت شماره 87 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- بلوار كارگر- حسينيه شهداء(خواهران)

شعبه ثابت شماره 88 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- بلوار كارگر- خيابان فرهنگ- دبيرستان دخترانه حاج محمود خليلي

شعبه ثابت شماره 89 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- بلوار كارگر- خيابان سجاد-دبستان سوم خرداد

شعبه ثابت شماره 90 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- شهرك دانشگاه علوم پزشكي- مجتمع جوادالائمه(راهنمايي پسرانه)

شعبه ثابت شماره 91 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر- بلوار شيخ صدوق- دبستان قاسم‌ابن حسن

شعبه ثابت شماره 92 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 17 شهريور- اول مثلثي- مسجد ولي عصر

شعبه ثابت شماره 93 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني امام‌شهر خيابان شيخ كليني- هنرستان كابلهاي شهيد قندي

شعبه ثابت شماره 94 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار 17 شهريور- درمانگاه حضرت امير (ع)

شعبه ثابت شماره 95 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار آزادگان- كوي عسكريه- آموزشگاه رهبر

شعبه ثابت شماره 96 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار آزادگان شهرك اسكان كوچه مرتضي علي- مسجد امام علي

شعبه ثابت شماره 97 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار آزادگان نرسيده به سه راه آزاد شهر كوچه شهيد ناصر عسكري دبستان حاج يدا... پسران

شعبه ثابت شماره 98 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار آزادگان- مسجد امام رضا (ع)

شعبه ثابت شماره 99 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر فلكه اول-كانون رسالت (برادران )

شعبه ثابت شماره 100 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه اول- دبستان سهيلي(خواهران)

شعبه ثابت شماره 101 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه اول- خيابان استقلال شرقي دبستان شهداي آزادشهر

شعبه ثابت شماره 102 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه اول- خيابان استقلال شرقي- مسجد امام حسن عسكري(ع)

شعبه ثابت شماره 103 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- بين فلكه اول و دوم- خيابان جمهوري اسلامي- آموزشكده حضرت رقيه (س) (خواهران)

شعبه ثابت شماره 104 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بين فلكه اول و دوم مدرسه دخترانه معراج( برادران)

شعبه ثابت شماره 105 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- بين فلكه اول و دوم خيابان جمهوري اسلامي- دبستان پسرانه حافظ

شعبه ثابت شماره 106 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- بين فلكه اول و دوم خيابان فدائيان اسلام مدرسه راهنمائي باستان

شعبه ثابت شماره 107 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه سوم- خيابان موسي‌بن جعفر- خيابان كميل-مدرسه راهنمائي مؤمنين

شعبه ثابت شماره  108 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه سوم- خيابان موسي‌بن جعفر-خيابان فردوسي- دبيرستان پسرانه مؤمنين

شعبه ثابت شماره 109 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه سوم- مسجد موسي بن جعفر(برادران)

شعبه ثابت شماره 110 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه سوم- كتابخانه آذر يزدي(خواهران)

شعبه ثابت شماره 111 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه سوم- خيابان ولايت شرقي- دبستان آزادگان

شعبه ثابت شماره  112 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه چهارم هنرستان طرازي

شعبه ثابت شماره 113 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني آزادشهر- فلكه چهارم-دبيرستان علي اردكاني

شعبه ثابت شماره 114 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيرآباد- خيابان معراج- مسجد قمر بني‌هاشم(برادران)

شعبه ثابت شماره 115 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيرآباد- خيابان معراج- مسجد قمر بني‌هاشم(خواهران)

شعبه ثابت شماره 116 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيرآباد- حسينيه بزرگ خيرآباد

شعبه ثابت شماره 117 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيرآباد- بلوار شهيد جوكار- دبستان فقيه خراساني

شعبه ثابت شماره  118 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني عيش‌آباد مدرسه راهنمائي فاطمه‌الزهراء (س)

شعبه ثابت شماره  119 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جانبار- ورزشگاه شهيد نصيري

شعبه ثابت شماره  120 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد باهنر- مدرسه راهنمايي پسرانه بهرام ايزدي

شعبه ثابت شماره  121 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني شهرك راه‌آهن آموزشگاه شهيد بيكي

شعبه ثابت شماره  122 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دانشجو- مركز تربيت معلم شهيد پاكنژاد

شعبه ثابت شماره  123 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دانشجو- نعيم‌آباد-  مدرسه عالي شهيد مطهري(دبيرستان معارف)

شعبه ثابت شماره  124 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دانشجو- نعيم‌آباد- مدرسه راهنمائي دخترانه فاطمه‌الزهرا(س)

شعبه ثابت شماره  125 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دانشجو نعيم‌آباد- مسجد شازده

شعبه ثابت شماره 126 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار امام جعفر صادق(ع) مهديه يزد(ويژه برادران)

شعبه ثابت شماره 127 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار امام جعفر صادق(ع) مهديه يزد(ويژه خواهران)

شعبه ثابت شماره 128 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني اكبرآباد- جعفرآباد- مسجد اعظم(كاجي)

شعبه ثابت شماره 129 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني كوچه حنا-دبيرستان رسوليان(ويژه برادران)

شعبه ثابت شماره 130 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني كوچه حنا- دبيرستان رسوليان(ويژه خواهران)

شعبه ثابت شماره 131 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني ميدان ماركار-دبيرستان ماركار

شعبه ثابت شماره 132 ثبت نام و اخذ رأي واقع شهر يزد به نشاني بلوار طالقاني- آزمايشگاه مركزي- كلينيك تخصصي خاتم الانبيا (ص)

شعبه ثابت شماره 133 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني چهار راه فاطميه- ابتداي بلوار بسيج- حسينيه ام الائمه

شعبه ثابت شماره 134 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار بسيج حسينيه كوي محمدي(كوي پنبه‌كاران)

شعبه ثابت  شماره 135ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار بسيج امور مشتركين آب و فاضلاب

شعبه ثابت شماره 136 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان سلمان فاطميه حسينيه نظر كرده

شعبه ثابت شماره 137 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان سلمان- دبستان دخترانه تفضلي

شعبه ثابت شماره  138 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد عاصي زاده مدرسه راهنمائي دخترانه شهيد مطهري

شعبه ثابت شماره  139 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان مهدي- مسجد فاطميه گازرگاه

شعبه ثابت شماره  140 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان مهدي- مجتمع بهزيستي مهدي

شعبه ثابت شماره  141 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان مهدي- مسجد صاحب‌الزمان حسينيه رقيه(ويژه برادران)

شعبه ثابت شماره  142 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان مهدي- جنب مسجد صاحب‌الزمان حسينيه رقيه(ويژه خواهران)

شعبه ثابت شماره 143 ثبت نام و اخذ رأي واقع  درشهر يزد به نشاني خيابان مهدي- كوي مطهري- روبروي مسجد تقوي مهد قرآن آفرينش

شعبه ثابت شماره  144 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام- بقعه سيدفتح‌الدين رضا(ع)

شعبه ثابت شماره  145 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان امام- كوي يعقوبي- دبستان دخترانه شهادت

شعبه ثابت شماره 146 ثبت نام و اخذ رأي واقع درشهر يزد به نشاني  خيابان امام ابتداي بلوار دهه فجر هنرستان تلاش

شعبه ثابت شماره  147 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دهه فجر- كوچه قرض‌الحسنه موسي‌بن جعفر-دبستان شهيدمهدي بصيري

شعبه ثابت شماره  148 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دهه فجر- حسينيه گنبدسبز

شعبه ثابت شماره  149 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دهه فجر- امام زاده سيدنصرا...(امام زاده شنبه)

شعبه ثابت شماره 150 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دهه فجر بلوار موسي بن جعفر- مسجد موسي بن جعفر

شعبه ثابت شماره  151 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار دهه فجر- دبستان شهيد ساقي

شعبه ثابت شماره  152 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلواردهه فجر- هنرستان پسرانه مصباح

شعبه ثابت شماره  153 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار  دهه فجر-مريم‌آباد- مدرسه راهنمائي دخترانه طوبي

شعبه ثابت شماره  154 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني مريم‌آباد- دبستان نصيرياني

شعبه ثابت شماره  155 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني مريم‌آباد- خيابان خيام- آموزشگاه عليرضا انتظاري

شعبه ثابت شماره  156 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار امام رضا(ع) كوي توحيد- مسجد محمدي  

شعبه ثابت شماره  157 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني حسن آباد مشيرانتهاي بلوار امام رضا(ع )مسجد امام حسين (ع)(برادران)

شعبه ثابت شماره 158 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني حسن آباد مشير انتهاي بلوار امام رضا(ع )مسجد امام حسين (ع) (خواهران)

شعبه ثابت شماره  159 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني حسن‌آباد- كوچه مفتح دبستان پسرانه شهيد مهدوي نيا  

شعبه ثابت شماره  160 ثبت نام و اخذ رأي واقع درشهر يزد به نشاني خيابان خرمشهر كوچه شهيد قندهاري مسجد امام حسين(ع)

شعبه ثابت شماره 161 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان خرمشهر- خيابان خيام-مسجد سيدمصطفي خميني  (ويژه برادران)

شعبه ثابت شماره  162 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان خرمشهر- خيابان خيام- مسجد سيدمصطفي خميني (ويژه خواهران)

شعبه ثابت شماره 163 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان خرمشهر- دبيرستان دخترانه هوشمند

شعبه ثابت شماره164 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار شهيد مدرس جنب پارك بزرگ شهر خيابان امام حسن مجتبي (ع) بيت الرضا

شعبه ثابت شماره  165 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد بنافتي زاده- مسجد سلمان

شعبه ثابت شماره  166 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني چهارراه سلمان- آموزش و پرورش ناحيه دو

شعبه ثابت شماره  167 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد چمران- حسينيه مسجد مكتب امام

شعبه ثابت شماره  168 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد چمران- دبيرستان كيخسروي(ويژه برادران)

شعبه ثابت شماره  169 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد چمران-دبيرستان كيخسروي(ويژه خواهران)

شعبه ثابت شماره 170 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد چمران- خيابان رهبر- حسينيه زينبيه

شعبه ثابت شماره 171 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان شهيد چمران- خيابان رهبر- مدرسه راهنمائي سيدالشهداء

شعبه ثابت شماره 172 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان مسكن كوي لادن مدرسه دخترانه شهيد پاكنژاد

شعبه ثابت شماره 173 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان مسكن كوي حجت- مسجد شهيد بنازاده

شعبه ثابت شماره 174 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- كوي مسجد قريشي دبيرستان زينبيه

شعبه ثابت شماره  175 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- كوچه شهيد معظمي- دبستان صالحي

شعبه ثابت شماره 176 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- شركت آب وفاضلاب

شعبه ثابت شماره  177 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- سالن ورزشي شهيد صدوقي

شعبه ثابت شماره  178 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- پشت مسجد اتابكي- دوازده متري سوم دبستان شهيدگلدانساز

شعبه ثابت شماره 179 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- هنرستان شهيد چمران

شعبه ثابت شماره 180 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- كوچه جنب كارخانه جنوب- حسينيه ابوالفضل لاله

شعبه ثابت شماره 181 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- مخابرات هفتم تير

شعبه ثابت شماره 182 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني خيابان كاشاني- مسجد مهدي‌آباد

 شعبه ثابت شماره 183 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار مدرس- راهنمائي دخترانه فرزانگان

شعبه ثابت شماره 184 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار مدرس جنب دادگستري مجتمع هاي مسكوني مهر سالن ورزشي باران

شعبه ثابت شماره 185 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني ميدان ابوذر- ساختمان انتقال خون

شعبه ثابت شماره 186 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- خيابان عدالت- دبستان دخترانه مريم

شعبه ثابت شماره187 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- ميدان كاج مسجد شهيد ساداتي (برادران)

شعبه ثابت شماره 188 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- ميدان كاج دبيرستان پسرانه صاحب الزمان(دبستان هدف سابق)

شعبه ثابت شماره 189 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار پاسداران هنرستان محمدطاهري

شعبه ثابت شماره 190 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار پاسداران دبيرستان مجتمع سيدالشهداء (برادران)

شعبه ثابت شماره 191 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار پاسداران دبيرستان مجتمع سيدالشهداء (خواهران)

شعبه ثابت شماره 192 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار شهيد قندي-دبستان شهيد راضي 2

شعبه ثابت شماره 193 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه-بلوار شهيدان اشرف- بلوار جوادالائمه مدرسه راهنمائي پسرانه جوادالائمه

شعبه ثابت شماره 194 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار شهيدان اشرف- بلوار امامت- مسجد ولايت

شعبه ثابت شماره 195 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار شهيدان اشرف- بلوار شهيدان انتظاري دبستان حضرت ابوالفضل(ع)(خواهران)

شعبه ثابت شماره 196 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار شهيدان اشرف- بلوار شهيدان انتظاري دبستان حضرت ابوالفضل(ع)(برادران)

شعبه ثابت شماره 197 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار طراوت سالن ورزشي گلستان

شعبه ثابت شماره 198 ثبت نام و اخذ رأي واقع در صفائيه بلوار شهيد صياد شيرازي روبروي آپارتمانهاي ياس - ساختمان اداره راهداري

شعبه ثابت شماره 199 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلواردانشگاه دبستان هشتم شهريور

شعبه ثابت شماره 200 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار دانشگاه هنرستان فني عبدالكريم حائري

شعبه ثابت شماره 201 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار دانشگاه جنب پارك پهلوان يزدي مسجد امام حسن عسكري(ع)

شعبه ثابت شماره 202 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- حسينيه مسجد الرضا(ويژه برادران)

شعبه ثابت شماره 203 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه-حسينيه مسجدالرضا(ويژه خواهران)

شعبه ثابت شماره 204 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- كوي فيضيه-مسجد امام

شعبه ثابت شماره 205 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- كوي فيضيه-مدرسه راهنمائي پسرانه سجاد

شعبه ثابت شماره 206 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني صفائيه- بلوار پروفسور حسابي - دانشگاه يزد سالن شهيد صدوقي

شعبه ثابت شماره 207 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني شهرك دانشگاه دبستان ياوري

شعبه ثابت شماره 208 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني شهرك دانشگاه-خيابان آيت‌ا... خاتمي- مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

شعبه ثابت شماره 209 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني قاسم آباد ميدان دانش آموز شهرداري منطقه 3

شعبه ثابت شماره 210 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني قاسم‌آباد قديم- مدرسه راهنمائي نقدي (ويژه خواهران)

شعبه ثابت شماره 211 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني قاسم‌آباد بلوار فردوسي جمعيت هلال احمر استان(ويژه برادران)

شعبه ثابت شماره 212 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني قاسم‌آباد- بلوار حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي مسجد حضرت فاطمه الزهرا(س)

شعبه ثابت شماره 213 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جانباز شهرك رزمندگان -دبستان مسعود فاتح

شعبه ثابت شماره 214 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني شهرك رزمندگان بلوار صداقت مدرسه راهنمايي پسرانه رزمندگان

شعبه ثابت شماره 215 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر يزد به نشاني بلوار جانباز شهرك رزمندگان- مسجد ابوذر

شعبه ثابت شماره 216 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر شاهديه- به نشاني حسنيه مهديه ابرندآباد

شعبه ثابت شماره 217 ثبت نام و اخذ رأي واقع درشهر شاهديه- به نشاني دبيرستان دخترانه ام سلمه ابرندآباد ( ويژه برادران )

شعبه ثابت شماره 218 ثبت نام و اخذ رأي واقع درشهر شاهديه به نشاني مدرسه مرضيه (خواهران)

شعبه ثابت شماره 219 ثبت نام و اخذ رأي واقع درشهر شاهديه- به نشاني مسجد ابوالفضل ابرند آباد نبش كوچه شهيد ميرزاعلي محمد ميرجليلي

شعبه ثابت شماره 220 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر شاهديه به نشاني حسينيه ابوالفضل گردفرامرز

شعبه ثابت شماره 221 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر شاهديه- به نشاني حسينيه ثارا... گردفرامرز

شعبه ثابت شماره 222 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر شاهديه- به نشاني شهرك طالقاني گردفرامرز مسجد جوادالائمه

شعبه ثابت شماره 223 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر شاهديه- به نشاني مسجد مهديه نصرت‌آباد

شعبه ثابت شماره 224 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر شاهديه- به نشاني شهرك ابوالفضل- مسجد و حسينيه قمر بني هاشم

شعبه ثابت شماره 225 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني نجف‌آباد- حسينيه نجف‌آباد ( برادران )

شعبه ثابت شماره 226 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني نجف‌آباد- حسينيه نجف آباد ( خواهران )

شعبه ثابت شماره  227 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني قاسم‌آباد جديد- دبستان غدير(رباب)

شعبه ثابت شماره 228 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني رحمت‌آباد محله پايين-دبستان شهيد دشتي

شعبه ثابت شماره 229 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني كوي فيض‌آباد- مسجد اميرالمؤمنين

شعبه ثابت شماره 230 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني بلوار پاسداران- جنب مخابرات- دبيرستان ناظم‌پور

شعبه ثابت شماره 231 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني شهرك لاله- دبستان خواجه رضائي

شعبه ثابت شماره 232 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر حميديا- به نشاني خيابان كشاورز حسنيه

شعبه ثابت شماره 233 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي شحنه- به نشاني آموزشگاه شهيد زارع

شعبه ثابت شماره 234 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي اكرميه به نشاني مجتمع حضرت ابوالفضل(ع)

شعبه ثابت شماره 235 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي احمد‌آباد مشير- به نشاني حسينيه ابوالفضل(ع)

شعبه ثابت شماره 236 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي دهنو - به نشاني مسجد سجاديه

شعبه ثابت شماره 237 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي دهنو به نشاني مركز بهداشت بانو خديجه رفيعي

شعبه ثابت شماره 238 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي محمدآباد- به نشاني مسجد جامع

شعبه ثابت شماره 239 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي محمدآباد به نشاني دبيرستان اكبرزاده

شعبه ثابت شماره 240 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي خويدك به نشاني مدرسه كوشش

شعبه ثابت شماره 241 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي فهرج به نشاني حسينيه بزرگ

شعبه ثابت شماره 242 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي اكرم‌آباد- به نشاني مدرسه كرامت

شعبه ثابت شماره 243 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي حسين آباد ريسماني به نشاني مسجد ابوالفضل « ع ‌»

شعبه ثابت شماره 244 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي عسكريه به نشاني دبستان امام حسن (ع)

شعبه ثابت شماره 245 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي مدرسي به نشاني مسجد حجت

شعبه ثابت شماره 246 ثبت نام و اخذ رأي واقع در روستاي سيدميرزا- به نشاني مدرسه ميثم

شعبه سيار شماره 247 ثبت نام و اخذ رأي واقع در محل تجمع و حركت از مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد بطور سيار در شهر يزد از ابتداي رأي گيري تا ساعت 15:00 و موارد اعلامي توسط هيأت اجرايي در سطح شهر يزد و از ساعت 15:00 جهت ادامه رأي گيري و شمارش آرا استقرار در حسينيه لرد كيوان

شعبه سيار شماره 248 ويژه خواهران ثبت نام و اخذ رأي واقع در محل تجمع و حركت از مركز آْموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد مسير حركت : بند خواهران ندامتگاه كمپ معتادين عدالت ابتداي بلوار استقلال كمپ معتادين خواهران خيابان ايرانشهر بيمارستان مادر بيمارستان مجيبيان و بالعكس و موارد اعلامي از سوي هيأت اجرايي و استقرار در مسجد ارگ جهت شمارش آراء

شعبه سيار شماره 249 ثبت نام و اخذ رأي واقع  در محل تجمع و حركت از  مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد مسير حركت : بيمارستان افشار هتل پارسيان -شركت نفت ناحيه يزد خيابان رسالت ترمينال فرودگاه -  كمپ معتادين بعد از پايانه بار - پايانه بار شهرك صنعتي يزد - ترمينال مسافربري - و بالعكس- وموارد اعلامي از سوي هيأت اجرايي و استقرار و شمارش در محل ترمينال مسافربري

  شعبه سيار شماره 250 ثبت نام و اخذ رأي واقع  در محل تجمع و حركت از  مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد مسير حركت :  آسايشگاه سالمندان بهار- بيمارستان سيدالشهداء- بيمارستان شهداي كارگر و بالعكس  و موارد اعلامي از سوي هيات اجرايي و استقرار در محل كتابخانه پارك بزرگ شهر جهت شمارش آراء

شعبه سيار شماره 251 ثبت نام و اخذ رأي واقع  در محل تجمع و حركت از  مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد مسير حركت : بيمارستان شاه ولي - بيمارستان شهيد صدوقي-  هتل صفائيه - آسايشگاه ثامن الائمه جانبازان و بالعكس و موارد اعلامي توسط هيأت اجرايي استقرار در محل مسجد ارگ فرمانداري جهت شمارش آرا

شعبه سيار شماره 252 ثبت نام و اخذ رأي واقع  در محل تجمع و حركت از  مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد - -مسير حركت : گلزار شهداي خلد برين- زندان مركزي بند برادران كمپ معتادين اميد مسجد روستاي محمودي -آتش نشاني - و بالعكس - وموارد اعلامي از سوي هيأت اجرايي - استقرار  در محل مسجد ارگ فرمانداري جهت شمارش آراء

شعبه سيار شماره 253 ثبت نام و اخذ رأي واقع  در محل تجمع و حركت از  مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد - مسير حركت  : بيمارستان گودرز هتل لاله- بيمارستان شهيد رهنمون -استانداري- پارك شادي - راه آهن  و بالعكس  و موارد اعلامي توسط هيأت اجرايي استقرار جهت راي گيري و شمارش آراء در اداره كل راه آهن 

شعبه سيار شماره 254 ثبت نام و اخذ رأي واقع  در محل تجمع و حركت از  مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد-  مسير حركت:  كانون اصلاح و تربيت- بيمارستان مرتاض مركز آموزش شهيد صدوقي نيروي انتظامي- مركز مخابرات ميدان امام حسين و بالعكس و موارد اعلامي از سوي هيات اجرايي در سطح شهر يزد و استقرار در محل مسجد ارگ جهت شمارش آرا

شعبه سيار شماره 255 ثبت نام و اخذ رأي واقع  در محل تجمع و حركت از  مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد مسير حركت: سپاه ناحيه يزد سپاه الغدير ميدان آيت اله سيد جواد مدرسي بوستان ولايت پارك كوهستان و بالعكس  و موارد اعلامي از سوي هيأت اجرايي و استقرار در مسجد ارگ تا پايان راي گيري و شمارش آرا

شعبه سيار شماره 256 ثبت نام و اخذ رأي واقع  در محل تجمع و حركت از  مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد مسير حركت : تيپ الغدير - مركز آموزش شهيد صدوقي سپاه - صدا و سيما مسجد امام حسين شهرك شهيد عاصي زاده و بالعكس  و  موارد اعلامي از سوي هيات اجرايي در سطح شهر يزد و استقرار در محل مسجد ارگ جهت شمارش آرا

شعبه سيار شمار 257 ثبت نام و اخذ رأي واقع  در محل تجمع و حركت از  مركز آموزش نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان استان يزد مسير حركت :كارگاههاي بافندگي مريم آباد و بلوار دهه فجر مزرعه جمشيد امانت انتهاي حسن آباد مشير  و بالعكس  و موارد اعلامي از سوي هيات اجرايي در سطح شهر يزد و استقرار در محل مسجد ارگ جهت شمارش آرا

شعبه سيار شماره 258 ثبت نام و اخذ رأي واقع در محل تجمع و حركت در بخشداري مركزي يزد بصورت سيار در سطح شهر حميديا و روستاهاي بخش مركزي و بلعكس و موارد اعلامي توسط هيأت اجرايي و استقرار در بخشداري مركزي جهت شمارش آرا

شعبه سيار شماره 259 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شاهديه آتش نشاني شاهديه- كارخانه پروفيل- كارخانجات كاشي يزد-شركت ذوب فلز- شهرك صنعتي شاهديه- محل نماز جمعه شاهديه- مخابرات شاهديه- بقعه سلطان محمد شاهديه وبا لعكس و استقرار در محل شهرداري شاهديه جهت شمارش آرا

دوم بخش زارچ

شعبه ثابت شماره 1 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ بلوار شهيد صدوقي سرچشمه زارچ -دبستان دخترانه 15 خرداد

شعبه ثابت شماره 2 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ بلوار شهيد صدوقي سرچشمه زارچ -كوي ابن سينا- دبستان ابن سينا

شعبه ثابت شماره 3 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ سرچشمه زارچ جنب پارك انقلاب مجتمع شهيدان شريفي

شعبه ثابت شماره 4 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ سرچشمه زارچ بلوار شهيد صدوقي كوچه شهيد كلانتري مسجد امام حسين(ع)

شعبه شماره 5 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ بلوار شهيد صدوقي- سرچشمه زارچ -هنرستان شهيد رجايي

شعبه شماره 6 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ خيابان مجلسي دبستان پسرانه شهيد صمدي

شعبه شماره 7 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ خيابان امام  - هنرستان دخترانه كوثر

شعبه شماره 8 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ خيابان پاسداران كوچه هنرستان هنرستان پسرانه شهيد ذاكري (عارف)

شعبه شماره 9 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ خيابان پاسداران كوچه هنرستان هنرستان پسرانه شهيد مدني

شعبه شماره 10 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچبلوار صاحب الزمان (عج)- ميدان ولي عصر(عج) دبستان شهيده جميله كريمي

شعبه شماره 11 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ بلوار صاحب‌الزمان - مسجد صاحب الزمان (عج)

شعبه شماره 12 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ ابتداي خيابان امام ابتداي كوچه شهيد حسيني مدرسه شهيد اخوان رحيمي

شعبه شماره 13 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ بلوار شهيد صدوقي روبروي بانك ملت مدرسه راهنمايي دخترانه زينب كبري (س)

شعبه شماره 14 ثبت نام و اخذ رأي واقع در شهر زارچ روستاي اله آباد دبستان شهداي اله آباد

شعبه شماره 15 ثبت نام و اخذ رأي واقع در زارچ روستاي محمد آباد ساختمان جديد دانشگاه پيام نور

شعبه سيار شماره 16 ثبت نام و اخذ رأي واقع در از ساعت 8 صبح در روستاهاي دشت ده ، خورشيد آباد ، اشكالون، حجت آباد ، حسين آباد ، منصور آباد و چرخاب رضويه جهت اخذ رأي رياست جمهوري و سپس از ساعت 14 تا پايان انتخابات استقرار در دبستان شهيد نواب صفوي روستاي چرخاب كهنه سپس شمارش آراء صندوقهاي مذكور در محل روستاي چرخاب كهنه

شعبه سيار شماره 17 ثبت نام و اخذ رأي واقع در از ساعت 8 لغايت 13 استقرار در روستاي طامهر جهت اخذ رأي رياست جمهوري و شوراي اسلامي روستاي مذكور و از ساعت 14 تا پايان انتخابات استقرار در روستاي دربيد (حسينيه دربيد)جهت اخذ رأي

شعبه شماره 18 بطورسيارجهت اخذ راي رياست جمهوري در شهرك صنعتي ولي عصر(عج) و موارد اعلامي از سوي هيأت اجرايي در حوزه شهري زارچ استقرار در محل شهرداري زارچ جهت شمارش آراء

آدرس کوتاه :