شناسه : 159623700

اکیپ‌های مشترک گشت ویژه کرونا دریزد به روایت تصویر


اکیپ‌های گشت مشترک متشکل از نمایندگان فرمانداری، مرکز بهداشت ،اتاق اصناف واتحادیه های صنفی ، اداره نظارت بر اماکن عمومی استان ودستگاهای نظارتی و... اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا وپروتکل های بهداشتی در سطح شهرستان را نظارت می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، اکیپ‌های گشت مشترک متشکل از نمایندگان فرمانداری، مرکز بهداشت ، اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی ، اداره نظارت بر اماکن عمومی استان و دستگاهای نظارتی و...  اجرای  مصوبات  ستاد مقابله با کرونا و پروتکل های بهداشتی در سطح شهرستان را نظارت می‌کنند.


آدرس کوتاه :