شناسه : 696888

اولين جلسه كميته عمران و توسعه روستائي شهرستان يزد تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري ، اولين جلسه كميته عمران و توسعه روستايي شهرستان يزد به رياست عزيزا...سيفي فرماندار و ديگر اعضا در محل فرمانداري تشكيل شد.

عزيزا... سيفي در اين جلسه گفت: كميته عمران وتوسعه روستايي با هدف شناسايي نيازهاي روستا تشكيل شده و در اين خصوص بايد برنامه ريزي لازم جهت هماهنگي دستگاههاي مرتبط با امر توسعه روستايي صورت پذيرد.

فرماندار با اشاره به اينكه در دو سال اخير اعتباراتي خوبي به روستاها اختصاص يافته خاطر نشان كرد با توجه به سياستهاي دولت دهم و توجه ويژه به توسعه و آباداني روستاها 8 درصد اعتبارات جهت اجراي طرحهاي هادي روستايي اختصاص يافته است.

وي با تأكيد به اينكه روستاهاي شهرستان يزد داراي پتانسيل و ظرفيتهاي خوبي در همه زمينه هاست تصريح كرد:  دستگاهها بايد با همكاري و تعامل مناسب با دهياري هاي پتانسيلهاي  موجود را شناسايي و در جهت رشد و ارتقاء آن برنامه ريزي نمايند

سيفي افزود: دستگاهها بايد با ارائه برنامه هاي خود از موازي كاري و دوباره كاري جلوگيري نمايند.

در اين جلسه مقرر گرديد دستگاهها جلسات مشتركي را با دهياران برگزار نمايند تا مشكلات شناسايي و هماهنگي بيشتر جهت توسعه و آباداني صورت پذيرد.

آدرس کوتاه :