شناسه : 695315
فرماندار يزد:


عزيزا... سيفي با بيان اينكه هر كشور براي رسيدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي بايد از تمام منابع انرژي استفاده نمايد گفت: با توجه به شرايط كنوني جهان ، ازدياد جمعيت و همچنين رسيدن به يك توسعه پايدار بايد از انرژي هسته اي كه به عنوان مهمترين نقش در تأمين انرژي كشور ها دارد استفاده نمود. فرماندار با تأكيد به اهميت انرژي هسته اي در جهان امروز خاطر نشان كرد:با پيدايش علوم جديد در جهان   و پيشرفت زير بناء تكنولوژي علمي و دانشگاهي انرژي هسته اي صدها نوع كاربردمتنوع در زندگي روزمره مردم خواهد داشت. سيفي با اشاره به اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران امروز توانسته با اتكاء به نيروي جوانان خود توانسته مرز تحريم ها و تهديدها را بشكند و به موفقيت هاي بزرگ دست يابد افزود:دستيابي به نسل جديد راكتورهاي هسته اي توسط جوانان اين مرز وبوم باعث خواهد شد تا عمر منابع انرژي هسته اي از صد سال   و هزاران سال افزايش يابد. وي اظهار كرد: دنياي غرب و استكبار در صدد است كه با مانع تراشي و تحريم و تهديد فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران را تعليق نمايد كه با مواضع شجاعانه مسئولان نظام اين نقشه ها بر ملا شده است و ايران اسلامي عزيز امروز در زمره كشورهاي داراي صنعت هسته اي شده است.
یک خطا در زمان پردازش قالب رخ داده.
34630032
1## 
2## Velocity Transform Template 
3## 
4## All dynamic elements in a structure can be accessed as a Velocity variable. 
5## 
6## The given structure: 
7## 
8## <root> 
9##  <dynamic-element name="main-text" type="text_area"> 
10##   <dynamic-element name="sub-image" type="image"></dynamic-element> 
11##   <dynamic-element name="sub-text" type="text"></dynamic-element> 
12##  </dynamic-element> 
13##  <dynamic-element name="more-text" type="text_area"></dynamic-element> 
14##  <dynamic-element name="ms-list" type="multi-list"> 
15##   <dynamic-element name="chocolate" type="Chocolate"></dynamic-element> 
16##   <dynamic-element name="strawberry" type="Strawberry"></dynamic-element> 
17##   <dynamic-element name="vanilla" type="Vanilla"></dynamic-element> 
18##  </dynamic-element> 
19## </root> 
20## 
21## The dynamic element "main-text" can be accessed in the following ways: 
22## 
23## $main-text.getName()   - The name "main-text" 
24## $main-text.getData()   - The data in the article for main-text 
25## $main-text.getType()   - The type "text-area" 
26## $main-text.getChildren() - A collection with two nodes (sub-image and 
27##              sub-text) that can be used in the #foreach clause 
28## $main-text.getSiblings() - A collection of elements with the name 
29##              "main-text". This will only return more than one 
30##              element if this element is repeatable. 
31## 
32## One special accessor exists for elements of type "multi-list": 
33## 
34## $ms-list.getOptions() - A collection with up to three string entries 
35##             (chocolate, strawberry, or vanilla) that can be used 
36##             in the #foreach clause 
37## 
38## Another special accessor exists for elements of type "link_to_layout": 
39## 
40## $linkToPage.getUrl() - The URL that links to the selected page in the current 
41##            community, organization, etc. 
42## 
43## The variable $journalTemplatesPath can be used to include another Journal 
44## template, e.g. #parse ("$journalTemplatesPath/LAYOUT-PARENT") 
45## 
46## The variable $viewMode specifies which mode the article is being viewed in. 
47## For example, if $viewMode evaluates to "print", that means the user clicked 
48## the print icon to view this article. 
49## 
50 
51 
52$lead.getData() 
53</br> 
54$content.getData() 
آدرس کوتاه :