شناسه : 701964

انتصاب فرماندار يزد بعنوان رييس شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر


عزيزا... سيفي فرماندار يزد طي حكمي ازسوي مصطفي محمدنجار وزير كشور بعنوان رييس شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر انتخاب و منصوب شد.

عزيزا... سيفي فرماندار يزد طي حكمي ازسوي مصطفي محمدنجار وزير كشور بعنوان رييس شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر انتخاب و منصوب شد. در اين حكم وزير كشور ضمن اشاره به مراتب تعهد، درايت و تجارب ارزنده وي در زمينه هاي مختلف مديريتي اظهار داشته است برگزاري منظم و دقيق جلسات شورا، ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي عضو و انجام اقدامات موثر در زمينه هاي مقابله با عرضه، پيشگيري و درمان با بهره گيري از ظرفيتها، امكانات و توانايي هاي موجود در شهرستان در حوزه هاي انساني و پشتيباني در قالب برنامه هاي ابلاغي از سوي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان را اقدامات مورد انتظار از اين شوراست.

آدرس کوتاه :