شناسه : 695807

انتخاب اعضاي شوراي شهر يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، در جلسه اي با حضور عزيزا... سيفي فرماندار اعضاي هيأت رئيسه شوراي شهر يزد براي مدت يكسال انتخاب شدند.

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :