شناسه : 18331141

انتخابات تعيين نماينده سازمان هاي مردم نهاد در هيأت نظارت شهرستان يزد برگزار شد


چهارمين دوره انتخابات تعيين نماينده سازمان هاي مردم نهاد در هيأت نظارت شهرستان يزد صبح امروز با حضور فرماندار يزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، در راستاي اجراي بند « ت » ماده 1 تصويب نامه شماره 27862/ت31281/هـ مورخ 8/5/84 هيأت وزيران، چهارمين دوره انتخابات تعيين نماينده سازمان هاي مردم نهاد در هيأت نظارت شهرستان يزد با حضور  فرماندار، ‌معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري،‌ اعضاي هيأت نظارت بر سمن هاي شهرستان و تعداد 15 نفر از نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد شهرستان در محل فرمانداري برگزار شد.

در ادامه با تعيين اعضاي هيأت اجرايي و اعضاي ناظر، با رأي مخفي منصور كريمي با اکثریت آراء به مدت دوسال به عنوان نماينده سازمان هاي مردم نهاد در هيأت نظارت بر سمن هاي شهرستان يزد انتخاب شد.

همچنین يدا... راحمي و فاطمه شكرگذار نيز به ترتیب با رأی نماينده سازمانهاي مردم نهاد شهرستان به عنوان علي البدل اول و دوم انتخاب شدند.
آدرس کوتاه :