شناسه : 694265
فرماندار يزد :

آموزش و پرورش سهم بزرگي در مشاركت حدكثري مردم در انتخابات دارد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد : عزيز ا... سيفي در جلسه شوراي آموزش و پرورش تاكيد كرد مدارس نقش بسزائي را در مشاركت حداكثري مردم در انتخابات دارند .
فرماندار يزد :

عزيز ا... سيفي با بيان اينكه آموزش و پرورش سهم بزرگي در مشاركت حداكثري مردم در انتخابات دارد گفت : بايد در مدارس با تبليغ و اطلاع رساني به موقع و آگاهي دانش آمئزان و خانواده آنان زمينه لازم براي حضور حداثكري مردم در پاي صندوق هاي راي را فراهم آوريم.

  فرماندار با اشاره به اين مطلب كه آموزش  و پرورش به عنوان اصلي ترين نهاد هميشه در اجراي انتخابات نقش آفرين بوده است افزود بايد مقدمات وزير ساختهاي لازم در حوزه هاي اخذ راي كه در مدارس است فراهم شود تا در روز انتخابات با هيچ مشكلي مواجه نشويم .

  رئيس شوراي آموزش و پرورش در ادامه با پرداختن به مسايل مدارس هيئت امنايي تصريح كرد :ايجاد مدارس هيئت امنايي كه به منظور اجرای سیاست مدرسه محوری و ارتقای كیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی در مدارس و توسعه مشاركت های مردمی ايجاد شده اند يكي از بهترين روشها در اين زمينه مي باشد كه بايد در جهت تقويت اين سياست بيش از پيش تلاش كنيم .

در اين جلسه در خصوص طرح سباح ، مدارس هيئت امنايي و... تصميمات لازم اتخاذ شد.

آدرس کوتاه :