شناسه : 704234

اعلام شماره تلفن مستقيم جهت پاسخ گويي در خصوص طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار


بدين وسيله، شماره تلفن 6202020-0351 جهت پاسخ گويي به طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها اعلام مي گردد.

بدين وسيله، شماره تلفن 6202020-0351 جهت پاسخ گويي به طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها اعلام مي گردد.
آدرس کوتاه :