شناسه : 158654540

اعلام اسامی نهایی داوطلبان مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه یزد و اشکذروبخش ندوشن


فرماندار شهرستان یزد اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای یزد، اشکذروبخش ندوشن را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد:سيدمحمد رستگاری، فرماندار شهرستان يزد اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان های  یزد، اشکذروبخش ندوشن  را اعلام کرد.

وی بیان کرد: تبليغات انتخاباتی از روز پنج شنبه، ۲۴ بهمن ماه آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأي ادامه خواهد داشت .

رستگاری اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه شهرستانهای  یزد، اشکذرو بخش ندوشن  به شرح ذیل اعلام کرد.

۱- على اكبر ابدی فرزند غلامحسين کد نامزد ۱۲۴
۲- محمد ابوئى فرزند امير مشهور به دكتر ابوئي كد نامزد ۱۲۵
۳- كبری احمدی فرزند بيژن كد نامزد ۱۲۶
۴- عباسعلى اديبان فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۲۷
۵- محمدرضا اعتمادالعلماء فرزند ميرزاعباس مشهور به اعتمادی كد نامزد ۱۴۱
۶- محمد باقری‌زاده فرزند حسين كد نامزد ۱۴۲
۷- فاطمه بنادكيان فرزند محمود كد نامزد ۱۴۶
۸- محمدرضا پاک‌دل فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۴۹
۹- محمدعلى پورمقدس فرزند محمدكاظم كد نامزد ۱۵۱
۱۰- رضا تابش فرزند هوشنگ كد نامزد ۱۵۴
۱۱- فرشته جراحى فرزند يدالله كد نامزد ۱۵۷
۱۲- محمدصالح جوكار فرزند باقر كد نامزد ۱۶۱
۱۳- حسين حاجى حسينى ركن آبادی فرزند علي كد نامزد ۱۶۴
۱۴- سيدابراهيم حسينى فرزند سيد محمد مشهور به حسينى ابراهيم آبادی كد نامزد ۱۶۷
۱۵- سيدعلى حسينى فرزند سيدمحمدتقي كد نامزد ۱۶۸
۱۶- محمدرضا حسينى بغدادآبادی فرزند ناصر كد نامزد ۱۷۱
۱۷ - بى بى فاطمه حقيرالسادات فرزند سيد جواد مشهور به دكتر سادات كد نامزد ۱۷۲
۱۸- سيدمحمد حيدری فرزند سيدجواد كد نامزد ۱۷۴
۱۹- زهراالسادات حيدری خورميزی فرزند سيدعلي اصغر كد نامزد ۱۷۵
۲۰- غلامرضا خاكپورمروستى فرزند اكبر كد نامزد ۱۷۸
۲۱- محمد خداميان ندوشن فرزند محمدحسين كد نامزد ۱۷۹
۲۲- اكبر دهقان فرزند محمد كد نامزد ۱۸۱
۲۳- على دهقان بنادكى فرزند مرتضي مشهور به دهقان دهيار كد نامزد ۱۸۲
۲۴ - مهدی دهقان طزرجانى فرزند رضا كد نامزد ۱۸۶
۲۵- سيدروح الله راسخى فرزند سيدمحمود كد نامزد ۱۸۷
۲۶ - على اكبر رحمانى شمسى فرزند محمدحسين كد نامزد ۱۸۹
۲۷- مهدی رضائى فرزند علي مشهور به مهندس رضايى كد نامزد ۱۹۴
۲۸ - محسن رضائى ابرندآبادی فرزند ميرزامحمدرضا كد نامزد ۱۹۵
۲۹ - محسن رضائى حسن آباد فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۹۶
۳۰- حميدرضا روان بخش فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۹۸
۳۱- محبوبه زارع باغبيدی فرزند جعفر كد نامزد ۲۱۲
۳۲- كاظم سبحان زاده فرزند عبدالخالق كد نامزد ۲۴۱
۳۳-  سيدمرتضى سجاد فرزند سيد كاظم كد نامزد ۲۴۲
۳۴- محمدمهدی شاكری فرزند محمدرضا كد نامزد ۲۴۶
۳۵- عباسعلى شايان مقدم فرزند حسن كد نامزد ۲۴۷
۳۶- محمدحسين شريفى فرزند غلامحسين مشهور به محمود كد نامزد ۲۴۸
۳۷- مرتضى شکيبافر فرزند تقي كد نامزد ۲۴۹
۳۸- محمدحسين طالبى فرزند احمد كد نامزد ۲۵۶ 
۳۹- محمدحسن طالبيان اشکذری فرزند محمدكاظم كد نامزد ۲۵۷
۴۰- رضا طاهری فرزند بمانعلي كد نامزد ۲۵۸
۴۱- سيدعبداله طباطبائى فرزند سيد حسين مشهور به آقا عبدالله كد نامزد ۲۵۹
۴۲- مجيد عادلى فرزند احمد كد نامزد ۲۶۴
۴۳- على غلامى جواديه فرزند محمد كد نامزد ۲۶۷
۴۴- عليرضا غنى زاده فرزند كاظم كد نامزد ۲۶۸
۴۵- على غياث ندوشن فرزند محمد علي كد نامزد ۲۶۹
۴۶ - مهدی فاتحى نيا فرزند ابراهيم كد نامزد ۲۷۱
۴۷- فرزاد فرازی فرزند محمدعلي كد نامزد ۲۷۶
۴۸- احمدرضا فقيه خراسانى فرزند محمد كد نامزد ۲۸۱
۴۹- اكبر قاسمى خلف بادام فرزند عباس مشهور به قاسمي كد نامزد ۲۸۴
۵۰- محمدعلى قانع فرزند رمضان كد نامزد ۲۸۶
۵۱- عليرضا كريمى فرزند محمود كد نامزد ۲۸۹
۵۲- محمد كمالى دربرزی فرزند يوسفعلى كد نامزد ۲۹۱
۵۳- حسين گلستان پور فرزند علي اصغر مشهور به آقای گلستان كد نامزد ۲۹۵
۵۴- بى بى زهرا مدرسى فرزند سيداكبر كد نامزد ۲۹۷
۵۵- محمدمهدی مشاهيری فرزند علي كد نامزد ۴۱۶
۵۶- حجت مشهدی موتاب فرزند محمدرضا كد نامزد ۴۱۸
۵۷- سعيد مطهری فرزند حسن كد نامزد ۴۱۹
۵۸- على مقيمى فرزند غلامحسين كد نامزد ۴۲۱
۵۹- محمدحسين ملک رضائى فرزند علي مشهور به دايى ملک كد نامزد ۴۲۴
۶۰- حسن منصوری بابهوتک فرزند محمود كد نامزد ۴۲۶
۶۱- محمدجعفر مهرابى فرزند محمد كد نامزد ۴۲۷
۶۲ - محمدجواد مهرعلى فرزند كاظم كد نامزد ۴۲۸ 
۶۳- سيدمصطفى موسوی فرزند سيدمحمود كد نامزد ۴۲۹
۶۴ - سيدمحسن ميراسمعيلى مزرعه آخوند فرزند سيداكبر كد نامزد ۴۵۴
۶۵- سيدمصطفى ميربلوكى فرزند سيدجمال كد نامزد ۴۵۶
۶۶- سيدشهاب الدين ميرجعفری هدش فرزند سيدجعفر كد نامزد ۴۵۷ 
۶۷- محمدحسين ميرحسينى فرزند محمدكاظم كد نامزد ۴۵۸
۶۸- محمد ميرشمس فرزند بمانعلی كد نامزد ۴۵۹
۶۹- احمد ميرعلى بيداخويدی فرزند غلامحسين كد نامزد ۴۶۱
۷۰- محسن نوفرد فرزند علي بمان كد نامزد ۴۶۵
۷۱- هادی هرمان فرزند عباس كد نامزد ۴۶۷
۷۲- ايمان وحيدی خباز فرزند محمود كد نامزد ۴۶۸
۷۳ - بى بى فاطمه وطن خواه تفتى فرزند غلامرضا مشهور به ويدا كد نامزد ۴۶۹ 
۷۴- على يزدانى فرزند حسن كد نامزد ۴۷۱
آدرس کوتاه :