شناسه : 107995604

اعتراض هيئت تطبيق فرمانداري يزد به تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري شاهديه


هيئت تطبيق فرمانداري شهرستان يزد بندهايي از مصوبه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 97 شهرداري شاهديه را مغاير قانون دانست و به آن اعتراض كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، هيئت تطبيق فرمانداري يزد در جلسه اي با حضور اعضاء و كارشناسان مرتبط مصوبات صورتجلسه شماره 12 شوراي اسلامي شهر شاهديه را مورد بررسي قرار داد كه گزارش آن به شرح ذيل مي باشد:
** هيئت تطبيق شهرستان يزد با توجه به سياست هاي عمومي دولت نرخ افزايش هر يك از تعرفه و عوارض و بهاي خدمات شهرداري شاهديه در سال 97 نسبت به سال گذشته 10 الي 12 مورد تأييد قرار داد و بر ل كاهش رديف هاي عوارض و بهاي خدمات و قيمت منطقه بندي كه بيش از 12 درصد افزايش دارد، اعتراض نمود.
** همچنين اين هيئت در خصوص نحوه تعيين تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 97 شهرداري شاهديه پيرامون عوارض تفكيك ( هنگام صدور مجوز) نظر به اينكه اشخاصي كه در اجراء قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري اقدام به تفكيك اراضي مي نمايند صرفاً سرانه هاي مذكور در تبصره 3 قانون مورد نظر را مي بايست پرداخت نمايند و رديف هاي مذكور وضع عوارض مجدد بوده و مغاير قانون دانست، و بر لغو آن تأكيد دارد. 
** همچنين هيئت تطبيق فرمانداري با عنايت به بخشنامه و دستورالعمل هاي وزارت كشور كه فهرست عوارض قابل تصويب از سوي شوراي اسلامي شهرها را اعلام داشته و نامه ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم اجراي آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بر ساير شوراها و اعلام عناوين ابطالي مصوبات عوارض در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رديف هاي عوارض بهاء خدمات هاي بانك و موسسات مالي و اعتباري، پاركينگ موقت، بهره برداري سالانه از معابر عمومي شهرداري بر استفاده از تأسيسات شهري، فضاي سبز، زمين هاي غير محصور و رها شده به طور ساليانه و نمايشگاه ها اعتراض و درخواست لغو و اصلاح تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 97 آن شهرداري را دارد.
 آدرس کوتاه :