شناسه : 107180551
در نشست هیئت تطبيق فرمانداري شهرستان يزد صورت گرفت؛

اعتراض به تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 97 شهرداري حميديا


هیئت تطبيق فرمانداري شهرستان يزد در جلسه اين هیئت بندهايي از مصوبه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 97 شهرداري حميديا را مغاير قانون دانست و به آن اعتراض كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، هیئت تطبيق فرمانداري شهرستان يزد در نشستي با حضور اعضاء و كارشناسان مرتبط در حوزه شهرداری‌ها به بررسي صورت‌جلسه شماره 12 شوراي شهر حميديا با موضوع تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 97 شهرداري حميديا پرداخت كه گزارش آن به شرح ذيل می‌باشد:

 1-  هیئت تطبيق فرمانداري شهرستان يزد در خصوص نحوه تعيين تعرفه پيرامون عوارض تفكيك اراضي با كاربري تجاري ـ كارگاهي، صنعتي ـ انباري، مسكوني و ساير کاربری‌ها ضرورت رعايت قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري را تأكيد و اخذ عوارض تفكيك را به‌موجب آراء صادره از هیئت عمومي ديوان عدالت اداري نقض و مغاير قانون تشخيص داد و ردیف‌های مورداشاره در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال آينده شهرداري حميديا را نمود.

2- همچنين هيئت تطبيق فرمانداري به مصوبات اين شورا در خصوص عوارض؛ تابلوهاي شناسايي با مجوز و بدون مجوز، عوارض كسر فضاي باز، بهاء خدمات ارزش افزوده ناشي از اقدامات عمراني شهري ـ عوارض اراضي غير محصور و رهاشده، بهاي خدمات فضاي سبز و نيز تبصره د قسمت رديف 23 (به ازاي هر پاسخ استعلام مبلغ 400 هزار ريال) و رديف 43 (تعرفه بهره‌برداری ساليانه از معابر عمومي شهرداري بر استفاده از تأسيسات شهري) را با عنايت به دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابلاغي اعتراض و خواستار لغو و اصلاح آنها گرديد.

3- هيئت تطبيق شهرستان يزد پيرامون افزايش بهاء خدمات در سال 1397 نسبت به سال 96 با توجه به سیاست‌های عمومي دولت محترم تا 10 الي 12 درصد را موافقت و مازاد بر آن را اعتراض نموده و درخواست تعديل آن را داشت.

گفتني است هیئت تطبيق فرمانداري شهرستان يزد به رياست فرماندار يزد و عضويت نماينده شوراي اسلامي استان، نماينده دادگستري و با حضور كارشناسان مشاور در امور شهري و حقوقي تشكيل و حسب قانون كليه مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها را به منظور تطبيق با قوانين و شرح وظايف شوراها مورد بررسی قرار می‌دهد.

 
آدرس کوتاه :