شناسه : 14495201
معاون فنی و آموزشی ستاد سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان یزد:

اطلاعات بالغ بر 7100 هزار بهره بردار کشاورزی شهرستان توسط مأموران آمار گیر ثبت شده است


معاون فنی و آموزشی ستاد سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان یزد از ثبت اطلاعات بالغ بر 7100 هزار بهره بردار کشاورزی شهرستان توسط مأموران آمارگیر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، جعفر رحمانی شمسی با اشاره به اتمام کار عملیات اجرایی سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان یزد اظهار داشت: در طول این مدت اطلاعات مربوط به 7100 هزار بهره بردار کشاورزی در شهرستان یزد توسط مأموران آمارگیر ثبت شده است.

معاون فنی و آموزشی ستاد سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان یزد در ادامه اظهار داشت: در عملیات اجرایی این طرح بیش از 30700 مکان و 17500 خانوار نیز فهرست شده اند.

وی خاطر نشان کرد: خانوارها، بهره برداران کشاورزی و دامپروری، شرکت های رسمی و موسسه های عمومی دارای فعالیت کشاورزی هدف آمارگیران سرشماری عمومی کشاورزی در این دوره بوده است.

رحمانی شمسی در پایان گفت: در طول مدت اجرای سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان یزد آمار و اطلاعات مربوط به بهره برداران آن لاین به  مرکز آمار ایران فرستاده شده است.


آدرس کوتاه :